2500 – Ἰωσῆς (Ioses)

Joses


Typ:
Substantiv
Person
Personer: Joses Barnabas, Joses (Jesu halvbror), Joses (Marias son)
Grekiska: Ἰωσῆς (Ioses)
Uttal: ee-o-sace
Talvärde: 1024 (10 + 800 + 200 + 8 + 6)    ord med samma talvärde
Ursprung: Perhaps for G2501
Användning: 3 ggr i NT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

Joses (brother of James) (3), "Joses (Brother of Jesus)" (2), "Joses (Barnabas)" (1)

Engelsk beskrivning

 1. One of the ancestors of Christ, Luke 3:29.
 2. Joses, the brother of Jesus, Mark 6:3.
 3. Joses, the son of Mary, the sister of the mother of Jesus, Mt.
 • 27:56.
  1. Joses, a Levite, Acts 4:36.


  Fler lexikon

  BlueletterBible.org
  BibleHub.com
 • Användning i NT


  3
  Totalt    3

  Referenser (3 st i TR)


  Markusevangeliet (3)

  Är det inte hantverkaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon?
      [Det grekiska ordet som ofta översätts snickare kan också betyda stenarbetare.]
  Bor inte hans systrar här hos oss?" De tog anstöt av honom (avvisade hans auktoritet, han blev en stötesten).
  Där var också några kvinnor som på avstånd noga studerade vad som skedde. Bland dem var
  Maria från [staden] Magdala [vid Gennesarets västra sida som Jesus befriat från sju demoner, se Luk 8:2],
  Maria, mor till den yngre Jakob och Joses [kanske Jesu mor, se Mark 6:3, eller Klopas fru, se Joh 19:25]
  och Salome [mor till lärjungarna Jakob och Johannes, gift med Sebedeus, se Matt 27:56].
  Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.

  15 – 16 Nisan (torsdag kväll – lördag eftermiddag)

  [Jesus vilar i graven. År 30 e.Kr. är det två sabbater efter varandra. Den första dagen i det osyrade brödets högtid Nisan 15 är en höghelig sabbat. Den följs av veckosabbaten Nisan 16 som varar från fredag kväll till lördag eftermiddag, se Matt 28:1.]  Grekiskt/svenskt lexikon BETA

  Lexikonet är under uppbyggnad.