0826 – αὐγάζω (augazo)

skina


Typ:
VERB
Grekiska: αὐγάζω (augazo)
Uttal: ow-gad-zo
Talvärde: 1212 (1 + 400 + 3 + 1 + 7 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G0827
Användning: 1 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till augazo :

בַּהֶ֫רֶתbaheretH0934ljus fläck
כֵּהֶהkehehH3544blek

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

shine (1)

Engelsk beskrivning

  1. To beam upon, irradiate.
  2. To be bright, to shine forth.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Referenser (1 st i TR)


2 Korintierbrevet (1)

Den här tidsålderns gud [djävulen] har förblindat sinnet (tankarna) hos dem som inte tror, så att de inte ser evangeliets (klara strålande) ljus om härligheten hos den Smorde (Messias, Kristus), Guds avbild.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.