8083 – שְׁמֹנֶה (shmoneh)

åtta


Typ: H:N
Hebreiska: שְׁמֹנֶה (shmoneh)
Uttal: shmå-ne
Talvärde: 395 (300 + 40 + 50 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: or שְׁמוֹנֶה feminin שְׁמֹנָה eller שְׁמוֹנָה till synes från H8082 (שָׁמֵן) through the idea of plumpness
Användning: 109 ggr i GT

Engelsk översättning

eight
eight(-een, -eenth), eighth

Engelsk beskrivning

1) eight, eighth
1a) eight (as cardinal number)
1b) eighth (as ordinal number)
1c) in combination with other numbers


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (109 st)


1 Moseboken (11)

Sedan levde Adam ytterligare 800 år, fick söner och döttrar.
och Set levde 807 år efter att han fått Enosh och fick söner och döttrar.
och Enosh levde 815 år efter att han fått Kenan och fick söner och döttrar.
och Kenan levde 840 år efter att han fått Mahalalel och fick söner och döttrar.
och Mahalalel levde 830 år efter att han fått Jared och fick söner och döttrar.
Mahalalels alla dagar (hela hans livslängd) var 890 år,
    sedan dog han.
och Jared levde 800 år efter att han fått Henok (Chanoch) och fick söner och döttrar.
När Abram hörde att hans broder [släktingen Lot] var tillfångatagen lät han sina mest erfarna män rycka ut, 318 män som var födda i hans hus, och de förföljde fienderna ända till Dan [i norr].
Sonen som är åtta dagar gammal ska bli omskuren bland er, alla män i alla generationer, han som är född i huset eller köpt för pengar av någon främling, den som inte är din säd (egna barn).
Och Abraham omskar sin son Isak när han var åtta dagar gammal som Gud (Elohim) hade befallt honom.
Och Betoel födde Rebecka, dessa åtta födde Milka åt Nachor, Abrahams bror.

2 Moseboken (4)


Längden på varje våd ska vara 28 alnar [12,5 meter]
och bredden på varje våd ska vara 4 alnar [1,8 meter].
Alla våder ska ha ett och samma mått (vara likadana, identiska).
Så ska det vara 8 plankor och deras fotstycken av silver, 16 fotstycken, två fotstycken under en planka och två fotstycken under nästa planka.

Längden på varje våd var 28 alnar [12,6 meter]
och bredden på varje våd var 4 alnar [1,8 meter]. Alla våder hade ett (samma) mått.
Och där var 8 brädor och deras socklar av silver, 16 socklar, 2 socklar under varje bräda.

4 Moseboken (6)

Alla som räknades i Efraims läger var 108 100
    efter deras avdelningar.
De ska dra ut (gå) som nummer tre [tåga efter de sex första stammarna och leviterna].
enligt antalet av alla män från en månads ålder och uppåt, 8 600, väktare av helgedomens angelägenheter.
De som räknades bland dem var 8 580.
Och 4 vagnar och 8 oxar gav han till Meraris söner i enlighet med deras tjänstgöring, under Itamars hand, son till prästen Aron. [Itamar var den yngste av Arons fyra söner, se 2 Mos 6:23. Merariterna var också ättlingar till Levi, deras uppgifter redogörs för i 4 Mos 3:33–37 och ännu mer detaljerat i 4 Mos 4:29–33.]
På sjätte dagen:
    8 unga oxar,
    2 baggar,
    14 årsgamla, felfria (rituellt rena) lamm av hankön,
Alla städer som ni ger leviterna ska vara 48 städer, de ska ni ge med den öppna marken runtomkring dem.

5 Moseboken (1)

Och dagarna då vi kom från Kadesh Barnea till dess vi kom över bäcken Zered var 38 år, till dess hela generationen alla stridsdugliga män, hade försvunnit (dött, förgåtts) från lägrets mitt, som Herren (Jahve) svurit till dem.

Josua (1)

Alla leviternas städer, 48 städer med den öppna marken runtom, mitt i Israels söners besittningar,

Domarboken (6)

Därför upptändes Herrens (Jahves) vrede mot Israel och han gav dem i Aram-Naharaims kung Koshan-Rishataims hand, och Israels söner tjänade Koshan-Rishataim i 8 år.
Och Israels söner tjänade Eglon, Moavs kung, i 18 år.
Och de förtryckte [ovanligt ord, används bara här och i 2 Mos 15:6] och krossade Israels söner det året – [under totalt] 18 år [förtryckte de] alla Israels söner som var bortom Jordan i amoréernas land som är i Gilead.
Och han hade 40 söner och 30 sonsöner som red på 70 åsneföl [jmf Dom 10:4]. Och han dömde Israel 8 år.
Och Benjamin gick till att möta dem från Giva den andra dagen. De slog igen ner Israels söner 18 000 män till marken, alla dessa med dragna svärd.
Och från Benjamin föll 18 000 män, alla var stridsmän.

1 Samuelsboken (2)

Nu var Eli 98 år gammal och hans ögon var svaga så att han inte kunde se.
Och David var son till en efratit från Betlehem i Juda som hette Jishaj, han hade åtta söner, och mannen var en gammal man i Sauls dagar, kommen till hög ålder bland män [så han kunde inte själv gå till stidsfältet]. [David var den yngste, se vers 14. I 1 Krön 2:13–16 nämns bara sju söner vid namn. I vers 13 nämns de tre äldsta, så någon av de yngre kan ha dött tidigt innan han skaffat familj, och därför inte räknats med i Krönikerböckerna.]

2 Samuelsboken (3)

Och David gjorde sig ett namn när han återvände från att ha slagit araméerna i Saltdalen, 18 000 män.
Detta är namen på Davids hjältar (mäktiga stridsmän):

Joshev-Bashevet

Joshev-Bashevet [betyder "vilar i vila"],
    en tachmonit, den främste av kämparna.
    det samma var Adino, etsniten, som svängde sitt spjut över 800 slagna på en gång. [Han rapporterade direkt till David.]
Och Joav uppgav antalet på det räknade folket till kungen, och där var i Israel 800 000 tappra (modiga) män som kan dra svärdet, och Juda män var 500 000.

1 Kungaboken (4)

Och grunden var av dyrbara stenar efter måttet på huggen sten, stora stenar, stenar som var 10 alnar och stenar som var 8 alnar.
Han gjorde de två bronspelarna, 18 alnar [8 meter] höga vardera, och 12 alnar [5,4 meter] i omkrets, den andra pelaren lika.
[Avijam var södra rikets tredje kung (regerade 907-906 f.Kr.).] Och i det 18:e året av kung Jerovams son Nevat, började Avijam att regera över Juda.
Israels (det norra rikets) åttonde kung – Achav (874 f.Kr.) Achav, Omris son, blev Israels [det norra rikets åttonde] kung. Detta skedde under Asas, kungen i Juda [det södra rikets] trettioåttonde år vid makten. Achav (Ahab), Omris son, regerade över Israel i Samarien i tjugotvå år [874-853 f.Kr.]

2 Kungaboken (10)

Och Jehoram, Achavs son, började regera i Israel i Samarien i Juda kung Jehoshafats 18:e [regerings] år, och regerade 12 år.
32 år gammal var han när han började regera och han regerade i 8 år i Jerusalem.
Och tiden som Jehu regerade över Israel i Samarien var 28 år.
[Zecharja var Israels 15:e kung. Han regerade 6 månader innan han dödades av hans eftertärdare. Den kortare varianten av hans namn, Zecharja används i 2 Kung 14:29; 15:11.] I det 38:e året till Azarjaho (Azarjas/Ussias), Juda kung regerade Zecharjaho (Sakarja), Jerovams son över Israel i Samarien i sex månader.
Joshijaho (Josia) var 8 år när han började regera och han regerade 31 år i Jerusalem, och hans mors [drottningmoders] namn var Jedida, Adajas dotter från Botskat.
Och det skedde i kung Joshijahos 18:e år att kungen sände Shafan, Atsaljahos son, Meshullams son, skrivaren till Herrens (Jahves) hus och sade:
Men i kung Joshijahos 18:e år firades denna påsk till Herren (Jahve) i Jerusalem.
Jehojachin var 18 år när han började regera och han regerade tre månader i Jerusalem och hans mors [drottningmoders] namn var Nechushta, Elnatans dotter från Jerusalem.
Och Jehojachin, Juda kung, gick ut till Babels kung, han och hans mor [drottningmodern; dvs hans gevirah] och hans tjänare och hans furstar och hans ledare, och Babels kung tog honom i hans åttonde regeringsår.
Höjden på en pelare var 18 alnar [8 meter] och ett kapitäl av brons var ovanpå den, och höjden på kapitälet var 3 alnar [1,35 meter], med nätverk och granatäpplen över kapitälet runtom, allt av brons. Och på samma sätt var den andra pelaren med nätverk.

1 Krönikeboken (13)

Juda söner som bar sköld och spjut, 6 800 beväpnade till strid,
av Efraims söner 20 800 tappra stridsmän, namnkunniga män i sina familjer,
av ena hälften av Manasse stam 18 000 namngivna män som kom för att göra David till kung,
av daniterna män rustade till strid, 28 600,
Oved-Edom och deras bröder var sextioåtta till antalet. Oved-Edom, Jedutuns son, och Hosa gjorde han till dörrvakter.
Sedan Abshaj, Serujas son, hade slagit edomiterna i Saltdalen, 18 000 man,
De leviter som var trettio år eller äldre blev räknade. Deras antal var allt som allt 38 000 män.
Då Eleasars söner visade sig ha fler huvudmän än Itamars söner, indelade man dem så att Eleasars söner fick sexton huvudmän för sina familjer och Itamars söner åtta huvudmän för sina familjer.
den sjuttonde på Hesir,
den artonde på Happisses,
Antalet av dem och deras bröder som undervisats i att sjunga till Herrens ära, alla kunniga i det, utgjorde 288.
den artonde för Hanani med hans söner och bröder, tillsammans tolv,
Meshelemja hade också söner och bröder, dugliga män, tillsammans arton.
De gav till arbetet på Guds hus 5 000 talenter guld, 10 000 dariker, 10 000 talenter silver, 18 000 talenter koppar och 100 000 talenter järn.

2 Krönikeboken (13)

Och Rehabeam älskade Maaka, Avshaloms dotter, mer än alla sina andra hustrur och bihustrur. Han hade tagit arton hustrur och sextio bihustrur, och han blev far till tjugoåtta söner och sextio döttrar.
I kung Jerobeams artonde regeringsår blev Abia kung över Juda,
Abia började kriget med en här av tappra krigsmän, 400 000 utvalda män. Men Jerobeam ställde upp till strid mot honom med 800 000 utvalda tappra stridsmän.
Joram var 32 år när han blev kung, och han regerade 8 år i Jerusalem.
Han var 32 år när han blev kung, och han regerade 8 år i Jerusalem. Han gick bort utan att någon saknade honom, och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna.
De började att helga templet på första dagen i första månaden, och på åttonde dagen i månaden hade de hunnit till Herrens förhus. De helgade sedan Herrens hus under åtta dagar. På sextonde dagen i första månaden var de färdiga.
[Josia regerar 640-609 f.Kr..] Josia var 8 år när han blev kung, och han regerade 31 år i Jerusalem.
I sitt åttonde regeringsår, medan han ännu var ung, började Josia söka sin fader Davids Gud, och i det tolfte året började han rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna och asherapålarna och från de snidade och gjutna avgudabilderna.
I sitt artonde regeringsår, medan han höll på att rena landet och templet, sände kung Josia i väg Shafan, Asaljas son, och stadens ledare Maaseja och kanslern Joa, Joahas son, för att få Herren (Jahve) sin Guds hus i ordning.
I Josias 18:e regeringsår hölls denna påskhögtid.
[Jehojachin regerade 598 f.Kr.] Jehojachin (Jojakin) var 18 år när han blev kung, och han regerade 3 månader och 10 dagar i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon.

Esra (7)

Pachat-Moavs söner, från Jeshoa och Joavs söner 2 812
Aters söner från Chizkija: 98
Anatots folk: 128
Sångarna:
Asafs söner: 128
från Joavs söner, Ovadja, Jechiels son och 128 män med honom,
från Bevajs söner, Zecharja, Bevajs son och 28 män med honom,
Eftersom Guds (Elohims) goda hand var över mig, sände de Sherevja – son (ättling) till Machli, son till Levi, son till Israel – en man med insikt (kunskap, förståelse), och hans söner och bröder [sammanlagt]: 18 män.

Nehemja (15)

Pachat-Moavs söner, från Jeshoa och Joavs söner: 2 818
Zattos söner: 845
Binnojs söner 648
Bevajs söner 628
Aters söner från Chizkija: 98
Chashums söner: 328
Betlehems och Netofas folk: 188
Anatots folk: 128
Sångarna:
Asafs söner: 148
Dörrvaktarna:
Shalloms söner, Aters söner, Talmons söner, Akkovs söner, Chatitas söner och Shovajs söner: 138
Peres ättlingar som bodde i Jerusalem utgjorde tillsammans 468 vapenföra män.
och närmast efter honom Gabbaj och Sallaj, 928.
och deras bröder, som utförde arbetena i huset, 822. Vidare Adaja, son till Jeroham, son till Pelaja, son till Amsi, son till Sakarja, son till Pashur, son till Malkia,
och deras bröder, tappra och kraftfulla män, 128. Ledare för dem var Sabdiel, Haggedolims son.

Predikaren (1)

Dela en portion i sju, ja i åtta,
    för du vet inte vilken ondska (olycka) som ska komma (dyka upp) på jorden. [Ordspråket kan betyda att man sår på vattnet, dvs ger godhet och är generös, och det hittar en väg tillbaka. Det kan också handla om köpmän som handlar med varor över vattnet, se 1 Kung 10:22.]

Jeremia (5)

Ordet som kom till Jeremia från Herren (Jahve) i det tionde året till Tsidqijaho, Juda kung, som var det åttonde året till Nebukadnessar.
Men Jishmael, Netanjahos son, flydde från Jochanan med åtta män och gick till Ammons söner.
Och pelarna, höjden på en pelare var 18 alnar [8 meter] och ett band på 12 alnar [5,4 meter] gick runt den, och dess tjocklek var fyra fingrar, det var ihåligt.
I Nebukadnessars, Babels kungs 18:e år [586 f.Kr.]
    832 personer (själar – hebr. nefesh) från Jerusalem.

Hesekiel (6)

Han mätte upp portens förhus. Det var 8 alnar [4,3 meter (med nya längre himelska alnmåttet)], och pelarna var 2 alnar [1,1 meter]. Portens förhus låg på inre sidan.
Förhuset låg mot den yttre förgården, och pelarna var prydda med palmer. Uppgången till den utgjordes av 8 trappsteg.
Förhuset låg mot den yttre förgården, och pelarna var prydda med palmer på båda sidor. Uppgången till det utgjordes av 8 trappsteg.
Det stod pelare vid den yttre förgården, och de var prydda med palmer på båda sidor. Uppgången till den utgjordes av 8 trappsteg.
Det stod fyra bord på varje sida vid portens sidoväggar, eller tillsammans åtta bord där offerdjuren skulle slaktas.
Runtom ska staden mäta 18 000 alnar [9,7 kmr], och från den dagen ska stadens namn vara: "Herren är där." [Den hebreiska frasen JHVH shammah kan även översättas "Herren är här".]

Mika (1)

Och detta ska vara frid (shalom): När Ashur kommer in i vårt land
    och när han trampar in i våra palats,
då ska vi resa upp mot honom sju herdar
    och åtta furstar bland människor.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.