7078 – קֵ֫נֶץ (qenets)


Typ:
Hebreiska: קֵ֫נֶץ (qenets)
Ursprung: from an unused root probably meaning to wrench
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

snare
end

Engelsk beskrivning

1) snare, net
1a) meaning dubious


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.