6870 – צְרוּיָה (tseroja)

Seruja


Typ:
Personer: Seruja
Hebreiska: צְרוּיָה (tseroja)
Ursprung: feminine passive participle from the same as H6875 (צְרִי) wounded
Användning: 26 ggr i GT

Engelsk översättning

Zeruiah

Engelsk beskrivning

Zeruiah = "balsam"
1) sister of David and mother of the 3 leading heroes of David's army-Abishai, Joab, and Asahel


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
14
3
8
Totalt    26

Passager (26 st)


Och därför sade David till Achimelech, hettiten och till Avishaj, Tserojas son, bror till Joav och sade: "Vem vill gå ner med mig till Saul i lägret?" Och Avishaj sade: "Jag vill gå ner med dig."
Och Joav, Tserojas son, var över armén (general), och Jehoshafat, Achilods son, var bokförare (kansler, finansminister),



Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.