6445 – פָּנַק (panaq)


Typ:
Hebreiska: פָּנַק (panaq)
Ursprung: a primitive root
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

to pamper
bring up

Engelsk beskrivning

1) (Piel) to indulge, pamper, bring up, treat delicately


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)


Om en tjänare skäms bort från ungdomen,
    då blir han uppstudsig med tiden.
    [Han blir till sist otacksam och glömmer bort varifrån han kom, han blir svag och till en sorg för kungen.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.