5617 – סְפַרְוַ֫יִם (sefarvajim)

Sefarvajim


Typ: N:N--L
Hebreiska: סְפַרְוַ֫יִם (sefarvajim)
Ursprung: (dual)
Användning: 7 ggr i GT

Engelsk översättning

Sepharvaim

Engelsk beskrivning

Sepharvaim = "the two Sipparas"
1) a city in Syria conquered by the king of Assyria
1a) perhaps near the modern 'Mosaib' and on the Euphrates above Babylon


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


5
2
Totalt    7

Passager (7 st)


Var är Chamats och Arpads gudar?
    [Två städer i centrala Syrien som assyrierna besegrat under sina fälttåg, se Jes 10:9]
Var är Sefarvims gudar?
    [Sefarvim (betyder: "de två skrivarna"), en stad i norra Syrien på östra sidan av Eufrat som Assyrien intagit.]
Har de befriat Samarien ur min hand? [Den assyriska kungen Shalmaneser V (727-722 f.Kr.) började belägringen mot Hosea eftersom han ingick förbund med Egypten (2 Kung 17:4). Sargon avslutade belägringen, och nämner antalet israeliter som fördes bort i fångenskap till 27 280.]
Var är Chamats och Arpads gudar?
    [Två städer i centrala Syrien som assyrierna besegrat under sina fälttåg, se Jes 10:9]
Var är Sefarvims gudar?
    [Sefarvim (betyder: "de två skrivarna"), en stad i norra Syrien på östra sidan av Eufrat som Assyrien intagit.]
Har de befriat Samarien ur min hand? [Den assyriska kungen Shalmaneser V (727-722 f.Kr.) började belägringen mot Hosea eftersom han ingick förbund med Egypten (2 Kung 17:4). Sargon avslutade belägringen, och nämner antalet israeliter som fördes bort i fångenskap till 27 280.]
Var är Chamats kung och Arpads kung och staden Sefarvajims kung, Hena och Iva?"Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.