3293a – יַ֫עַר (jaar)

skog


Typ:
Hebreiska: יַ֫עַר (jaar)
Ursprung: from an unused root probably meaning to thicken with verdure
Användning: 56 ggr i GT

Engelsk översättning

wood
(honey-) comb, forest, wood

Engelsk beskrivning

1) forest, wood, thicket, wooded height


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (56 st)


som när en man går till skogen med sin granne för att hugga ved och hans hand riktar ett slag med yxan för att hugga ner trädet och yxhuvudet lossnar från skaftet och träffar hans granne så att han dör, då ska han fly till en av dessa (tre) städer och leva.
Och Josua sade till dem: "Om du är ett stort folk gå då upp till skogen och hugg ner för dig själv där i perisséernas land och Refaim, eftersom Efraims bergsland är för trångt för dig."
men bergsbygden ska vara ditt, för fast det är en skog ska du hugga ner den och förtjänsten därav ska vara din, för du ska driva ut kananeerna fast de har vagnar av järn och fast de är starka."
Och profeten Gad sade till David: "Dröj inte i fästningen, lämna och gå in i Juda land." Då lämnade David och kom till Cherets skog.
Och han gjorde 300 sköldar (hebr. magen) av hamrat guld, tre minor (hebr. mane) guld gick åt till en sköld. [Dessa sköldar hade hälften så mycket guld, se 2 Krön 9:16] Och kungen placerade dem i Libanons skogshus. [Dessa 500 sköldar var troligtis placerade på det 13,5 meter höga väggarna. Huset var 46 meter långt och 23 meter brett, se 1 Kung 7:2. Se även 1 Kung 14:26‑28.]
Och alla kung Salomos dryckeskärl var av guld och alla redskap i Libanons skogshus var av rent guld, ingenting var av silver, det räknades inte som värdefullt under Salomos dagar.
Elisha vände sig om, såg på dem och förbannade dem i Herrens (Jahves) namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och 42 av ungdomarna revs. [Texten säger inte om de bara skadades eller revs ihjäl, i Hos 13:8 används dock samma ord (hebr. baqa) för att riva upp och döda. Med tanke på att ett specifikt antal nämns, är det mest troligt att dessa 42 unga män från mobben blev allvarligt skadade eller dödade.]
Herrens (Jahves) röst får hindarna att kalva, och ödelägger skogens klädnad. I hans [himmelska] palats ropar alla: "Ära!" [Ordet "ära" ramar in vers 3‑9 som centreras kring sju upprepningar av frasen "Herrens röst".]
Alla skogens djur är mina,
    boskapen på tusen kullar.
    [Ett uttryck för att allt levande tillhör Gud, han har ju skapat allting till sig själv.]
Vildsvinen kommer från skogen och fördärvar den,
    de som rör sig på fälten betar av den.
Som elden bränner ner skogen,
    och som flammorna sätter bergen i brand,
Må marken vara glad, tillsammans med allt på den.
    Då ska skogens alla träd jubla (triumfera, ropa i glädje),
Du har gjort mörkret och det är natt,
    när alla skogens djur kommer fram.
[b. Berättelsen om Guds ark]
Se, vi har hört om att det skulle vara i Efrata [området runt Betlehem, Davids hemtrakt],
    vi fann det på Jaars fält.
    [Jaar är den poetiska kortformen för Kirjat Jearim där arken fanns innan David förde hem den till Jerusalem, se 1 Sam 6:21‑7:2.]
Jag gjorde mig vattendammar för att bevattna skogen som växte upp med träd.
Som ett äppelträd bland skogens träd,
    så är min älskade (raring) bland sönerna.
Jag älskar att sitta i dess skugga
    och dess smak är söt i min mun.
När det blev rapporterat till Davids hus [kung Achas och hela hans kungahus] och man sade: "Aram har lägrat sig i Efraim." Då började hans [Achas] hjärta, liksom hans folks hjärtan att skaka, som träden i skogen skakar när det blåser.
Ondskan brinner som en eld,
    den slukar törnbuskarna och taggarna,
ja den glöder djupt i skogen
    och den väller upp i tjocka moln av rök.
Och härligheten av hans skogar och hans bördiga fält
    ska han sluka,
både själ och kropp,
    och det ska vara som när en sjukling tynar bort.
Och kvarlevan av träden i hans skog ska vara få,
    så att en yngling kan skriva (uppteckna) dem.
Och han ska hugga ner det kraftigaste i skogen med järn,
    och Libanon ska falla för en mäktig.
Budskap om (profetord, börda över) Arabien. I Arabiens busksnår ska ni vara inhysta,
    ni dedaniternas karavaner.
och Judas skydd lades i öppen dager (det som täckte Juda togs bort),
    att den dagen såg du till rustningen i skogshuset.
    [Kan syfta på det förråd som Salomo byggt, se 1 Kung 10:16‑17]
Är det inte bara ett kort ögonblick tills Libanon [känd för sina stora skogar och karga berg] ska bli till åkermark, och åkermark räknas som skogar? [En total förändring ska ske när Jesus kommer tillbaka för att regera i tusenårsriket.]
Till dess anden utgjuts över oss från höjden
    och öknen blir ett fruktbärande fält,
    och det fruktbärande fältet räknas som skog.
Och hagel ska slå ner skogen,
    men staden ska sjunka ner i dalen.
Genom dina tjänare
    har du hånat Herren (Jahve) och sagt: 'Med skaror av mina vagnar
    kommer jag till de höga bergen,
till de innersta delarna av Libanon,
och jag har huggit ner dess höga cedrar,
    och dess utvalda cypresser,
och jag har kommit till hans högsta höjder
    och skogarna med hans fruktbärande fält.
Han hugger ner cedrar åt sig
    och tar en cypress och en ek
och låter dem växa sig starka bland skogens träd.
    Han planterar en pinje och regnet ger den näring (bokstavligt: regnet gör den stor).
Sjung ni himlar, för Herren (Jahve) har gjort det,
    ropa ni jordens djup (jordens lägsta platser)
brist ut i sång ni berg
    och skogar och varje träd som finns i dem,
för Herren (Jahve) har återlöst Jakob
    och förhärligar sig själv i Israel.
Alla fältets vilddjur kom och sluka,
    ja alla skogens vilddjur.
Människobarn, vad är vinrankan mer än något annat träd, vinkvisten som växer upp bland skogens träd?
Därför säger Herrarnas Herre (Adonai Jahve) så: Som vinrankan bland skogens träd som jag har gett till elden som bränsle, så ska jag ge Jerusalems invånare.
Jag ska sluta ett fredsförbund med dem. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet, så man kan bo tryggt i öknen och till och med sova i skogarna.
så att de inte ska behöva använda några av fältens träd som ved och inte heller behöva några träd i skogen (till ved), för de ska elda sina vapen, och de som tog dig som byte ska du nu ta som byte, och de som rövade ska ni nu beröva, förkunnar (säger, proklamerar) Herren Gud (Adonai Jahve).
Och jag ska ödelägga hennes vin och hennes fikonträd,
    om vilka hon sagt "Detta är min lön som mina älskare har gett mig",
och jag ska förvandla dem till en skog
    och fältens djur ska äta dem.
Ryter ett lejon i skogen, när han inte har något byte? [Nej, självklart inte.]
Upphäver ett ungt lejon sin röst från sin lya, om han inte har tagit (fångat) något? [Nej, självklart inte.]
Därför ska för din skull
    Sion bli plöjt som ett fält,
och Jerusalem ska bli till ruinhögar
    och tempelberget ska bli som en hög plats i en skog.
Och Jakobs kvarleva ska vara i mitten bland nationerna
    med mycket folk,
som ett lejon bland skogens vilddjur,
    som ett ungt lejon bland fårflockarna,
som om han går igenom (passerar) trampar ner och river i bitar,
    och där är ingen som kan rädda.
Vakta ditt folk, med din stav
    ditt arvs flock,
som bor för sig själv,
    som en skogsdunge mitt på ett fruktbart fält,
låt dem beta i Bashan och Gilead
    som i forna tider.
Klaga ni cypressträd för cedrarna har fallit,
    eftersom de ärorika är förspillda.
Klaga ni Basans ekar,
    för den starka skogen har fallit.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.