1368 – גִּבּוֹר (gibbår)

mäktig


Typ: H:A
Hebreiska: גִּבּוֹר (gibbår)
Ursprung: or גִּבֹּר (shortened) intensive from the same as H1397 (גֶּבֶר)
Användning: 159 ggr i GT

Engelsk översättning

mighty
champion, chief, [idiom] excel, giant, man, mighty (man, one), strong (man), valiant man

Engelsk beskrivning

adj
1) strong, mighty
n m
2) strong man, brave man, mighty man


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (159 st)


Nefilimerna (jättarna, ordagrant "de fallna", eller "de som orsakar andra att falla på jorden") fanns på jorden på den tiden – och även senare – när Guds söner hade sexuella relationer med människornas döttrar och dessa födde barn åt dem. Detta var urtidens väldiga män (krigare, hjältar – hebr. gibborim), och deras rykte var stort.
Kush födde Nimrod, han blev en mäktig på jorden. [Namnet Nimrod härstammar från verbet marad som betyder "att göra uppror" och förknippas med Babels torn, se 1 Mos 11:1‑9, se även 1 Krön 1:10; Mik 5:5.]
Han var en mäktig (våldsam) jägare framför Herrens (Jahves) ansikte. Därför finns talesättet: "Likt Nimrod, en mäktig jägare inför Herren (Jahve)."
För Herren (Jahve) din Gud (Elohim) han är Gudarnas Gud och Herrarnas Herre, den Store Guden, den Mäktige och den Vördnadsbjudande, som inte har anseende till person och inte tar mutor.
Era hustrur, och era små ska förbli i landet som Mose gett er på andra sidan Jordan, men ni ska gå över före era bröder, alla mäktiga män rustade till strid för att hjälpa dem,
Herren (Jahve) sade till Josua: "Se, jag har gett Jeriko i din hand med dess kung, liksom dess tappra stridsmän.
Så Josua steg upp med allt krigsfolket för att gå till Ai. Och Josua valde ut 30 000 män, mäktiga män (hebr. gever) med mod och tapperhet, och sände fram dem under natten. [Tio gånger så många som första försöket, se Jos 7:3.]
då blev de mycket rädda (fruktade de storligen) eftersom Gibeon var en stor stad, som en av de kungliga städerna och eftersom det var större än Ai och alla män där var mäktiga stridsmän.
Så Josua gick upp från Gilgal, han och allt krigsfolket med honom och alla mäktiga stridsmän.
Sedan lät han kvarlevan råda
    över ädlingarna [Israel],
Herren (Jahve) lät mig råda
    över stridsmännen (män i sina bästa år – fulla av egen styrka och kraft).
"Förbanna Meroz" säger Herrens (Jahves) ängel (budbärare), "
    förbanna dess invånare
eftersom de inte kom Herren (Jahve) till hjälp,
    Herren (Jahve) till hjälp mot de mäktiga." [Meroz kan vara ett uttryck för en ond andemakt, eller namnet på en stjärna. "Förbanna den som är emot oss" är andemeningen i detta uttryck.]
Herrens ängel visade sig för honom och sade: "Herren är med dig, du tappre krigare!"
Noomi hade en släkting på sin mans sida, en ärbar (värdig, stark, modig, inflytelserik) man i Elimeleks släkt. Hans namn var Boas. [Boas namn betyder ungefär "hos honom finns styrka". Han finns med i Jesu släkttavla, se Matt 1:5; Luk 3:32. En av pelarna i Salomos tempel fick namnet Boas av kopparsmeden Hiras, se 1 Kung 7:13, 21. Ordet "ärbar" är hebr. chayil. Ordet används om militärisk styrka, mod, skicklighet, rikedom, triumf och kraft, se Jos 1:14; Ords 12:4; 31:10‑31; Ps 76:6; 118:15; 84:8. Att ordet används om Boas, som är en bild på Messias, visar hur Jesus är en mäktig stridsman som strider för sitt folk. Ordet används även om Rut (Rut 3:11) och hur hennes kommande släktled kommer ska bli "mäktigt" (Rut 4:11).]
Hjältarnas (de starkas) bågar är sönderbrutna,
    men de som vacklar (är svaga) kläs (blir rustade) med ny kraft.
Nu fanns en man i Benjamin vars namn var Kish,
    son till Aviel, son till Tseror, son till Bechorat, son till Afiach son till en benjaminit, en tapper (ärbar, stark) man.
Och det var svåra strider mot filistéerna alla Sauls dagar. Och alla mäktig män (stridsmän – män i sina bästa år – fulla av egen styrka och kraft – hebr. gever) och alla tappra män (starka, mäktiga stridsmän, soldater – hebr. chajil) som Saul såg tog han till sig [till sin armé, se 1 Sam 8:11].
Då svarade en av de unga männen och sade: "Se, jag har sett en av betlehemiten Jishajs unga söner, han är skicklig på att spela och en mäktig man (stridsman, en man i sina bästa år – hebr. gever) en stark man (hebr. chajil) och en stridens man (hebr. milchama) och klok i sitt tal och en attraktiv man och Herren (Jahve) är med honom." [De tre hebreiska orden gever, chajil och milchama, har lite olika sidobetydelser men är alla tre ord som också betyder krigare eller stridsman.]
Och David sprang och stod över filistéen och tog hans svärd och drog ut det ur dess skida och slog honom och högg av honom huvudet med det. Och när filistéerna såg att deras hjälte var död, flydde de.

Din skönhet Israel, över dina höga platser är slagen.
    Hur har inte de mäktiga fallit.
Gilboas berg,
    låt där inte bli någon dagg,
    inget regn över dig,
    inga fält med utsökta frukter,
för där kastades de mäktigas sköld bort,
    Sauls sköld utan att vara smord med olja.
Från blodet av de slagna,
    från fettet (mänskliga köttet) av de mäktiga,
Jonatans båge återvänder inte,
    och Sauls svärd återvände inte tomt.
Hur har de mäktiga fallit mitt i striden.
    Jonatan är slagen på sina höga höjder.
Hur har de mäktiga fallit,
    och stridsvapnen fördärvats.
Mot den trofaste (helige, barmhärtige, kärleksfulle) [Ordet har samma rot som chesed som betyder nåd och omsorgsfull kärlek]
    visar du dig trofast (helig, barmhärtig, kärleksfull).
Mot den uppriktige (helhjärtade, ärlige, sanne) [Ordet för uppriktig är tamim, se vers 24]
    visar du dig uppriktig (helhjärtad, ärlig, sann).
Detta är namen på Davids hjältar (mäktiga stridsmän): Joshev-Bashevet [betyder "vilar i vila"],
    en takemonit, den främste av kämparna.
    Han svängde sitt spjut över åttahundra slagna på en gång.
Naaman var överbefälhavare över den arameiska kungens armé. [Den arameiska kungen är Ben-Hadad II som regerade 860 till 841 f.Kr. i området kring Damaskus i Syrien.] Naaman hade stort inflytande hos sin herre, för genom honom hade Herren (Jahve) gett araméerna militära segrar. Men denna stora krigsman led av en svår hudsjukdom (hebr. tsara). [Det hebreiska ordet är en generell term för olika sorters hudsjukdomar som sprider sig. Det är en sorts mögel. De flesta bibelforskare anser att det inte är den spetälska som finns i dag som även kallas lepra, eller Hansens sjukdom, se även 3 Mos 13‑14.]
och har utvidgat sin nåd (omsorgsfulla kärlek – hebr. chesed) mot mig inför kungen och hans rådgivare och kungens alla mäktiga furstar. Jag har vunnit styrka när Herren min Guds (Jahve Elohims) hand har varit över mig och jag samlade ledande män från Israel för att gå upp med mig.
Efter (intill) honom reparerade Nehemja, son till Azbok, furste över Bet-Tsurs halva område, så långt som till Davids grav och krigarnas hus. [2 Sam 23:8]
Och nu, vår Gud (Elohim) – den store, den väldige (hjälten, den mäktige krigaren) och fruktade Gud (Elohim),
    du som håller förbundet och nåden (trofasta kärleken):
Låt den inte vara liten i dina ögon,
    den plåga som har drabbat oss,
våra kungar, våra furstar,
    våra präster, våra profeter,
    våra fäder och hela ditt folk –
från de assyriska kungarnas dagar
    ända till i dag.
och deras bröder, tappra och kraftfulla män, 128. Ledare för dem var Sabdiel, Haggedolims son.
den [solen] är som en brudgum som kommer ut bröllopsbaldakin (skydd, kammare, sänghimmel) [Jes 4:5],
    och gläder sig åt att som stark atlet [tapper hjälte] löpa sin bana.
Vem är denne ärans Konung (kung av härlighet)?
Det är Herren (Jahve), stark [som en kraftfull armé] och mäktig (en stridsman)
    – Herren (Jahve), mäktig i strid.
Ingen kung räddas av [kan få seger genom] en stor armé,
    en hjälte (mäktig krigare) kan inte befrias (rädda sig själv) genom stor styrka.
Fäst ditt svärd vid din sida, du hjälte (mäktig krigare),
    [fäst] din ära och majestät,
Varför förhäver du dig själv med ondska (skryter med din ondska), mäktiga man?
    Guds (Els) nåd (kärleksfulla omsorg; trofasthet) varar oavbrutet.
Sedan vaknade Herren (Adonai) upp som ur en sömn,
    som en mäktig man som återhämtat sig från vinets berusning.
[Vers 20‑21 den första kiasmens centrum:]
Sedan talade du [Herre] genom en vision (uppenbarelse)
    till dina trogna efterföljare och sade:
    "Jag har lagt ner kraft i (jag hjälper, assisterar) en krigsman,
    jag har rest upp en ung man ur folket.
Välsigna (prisa; böj er ner inför) Herren (Jahve),
    ni hans budbärare [profeter som talar inspirerat av Gud, kan även syfta på änglar],
    ni starka krigare som utför hans uppdrag och lyder hans befallningar.
Mäktiga (väldiga hjältar) ska hans barn bli på jorden,
    de rättsinnigas (med ärliga och rena hjärtan, rakhjärtades) släkte (generation) ska bli välsignat. [Ordet "Mäktiga" börjar på bokstaven Dalet och "släkte" med Gimel.]
Mäktiga mäns skarpa pilar
    med brinnande kol från ginstbuskar.
Som pilar i en mäktig mans (krigsmans) hand
    är barn som man får när man är ung.
Den som kontrollerar sitt temperament är bättre än en krigshjälte,
    och den som kontrollerar sin [egen] ande är bättre än den som intar en hel stad.
En vis man kan storma en mäktig stad (en stad full av krigsmän),
    och bryta ner det starka fäste som stadens invånare förtröstat på.
    [Vishet kan rent bokstavligt bryta ner starka fästen, men även mentala tankebyggnader.]
Lejonet, som är det mäktigaste bland djuren, som inte väjer för något. -
Jag återvände och såg under solen
att det är inte de snabba som vinner loppet,
    inte hjältarna som vinner striden,
inte de visa som får bröd,
    inte de kloka som får rikedom,
    inte de skickliga som får nåd (oförtjänt kärlek).
Tid och tillfälle drabbar (sker) dem alla.
Se, det är Salomos bärstol,
    60 krigare av de mäktiga männen (hjältarna) i Israel går runtomkring den.
    [Några före, några efter och några på sidorna i god ordning.]
Din hals är som Davids torn byggt för vapen, tusen sköldar hänger på den,
    alla krigarnas sköldar.
mäktiga män och stridsmän,
domarna och profeterna
    och spåmännen och de äldste,
[Det sjätte och sista veropet:]
Ve över dem som är stora vindrickare,
    och stridsmän som blandar till starka drycker,
För ett barn har fötts åt oss,
    en son är oss given,
och herradömet (ansvaret att regera) vilar på hans axlar
    och hans namn är:
Under (mirakel),
Rådgivare,
Väldig (krigare, hjälte, mäktig) Gud [Ps 45:4],
Evig Fader,
Fridsfurste. [Namn och under står i singular och rådgivare är i hebreiskan ett verb som utgår från hans namn och kan översättas: ger råd, vägleder, planerar och hjälper. Endast "Evig Fader" står här som ett grammatiskt egennamn. Hebreiska ordet för furste är sar som kommer från två hebreiska rötter: "att strida" och "att regera som kung". Kombinationen betyder "en stridande prins/furste". Sarah, den feminina formen av sar, kan översättas en prinsessa som strider. Här kombineras ordet för "stridande furste" med shalom som betyder frid, fred, helhet och full harmoni på alla områden. Man skulle kunna formulera innebörden av namnet med de fem komponenterna så här: Han som hjälper genom under – vår mäktige Gud, Evige Fader och Fridsfurste.]
En kvarleva ska återvända, Jakobs kvarleva [Jes 7:3],
    till Gud den Mäktige (El Gibor).
Jag har befallt mina helgade (avskilda),
    jag har kallat mina mäktiga för min vrede,
    även mina stolt jublande.
och återstoden av antalet bågskyttar, de mäktiga männen av Kedars söner, ska förminskas, för Herren (Jahve) Israels Gud (Elohim) har talat."
Herren (Jahve) ska dra fram som en mäktig man (hjälte),
    han ska uppväcka avund som en stridsman,
Han ska ropa, ja, han ska ropa högt (med stark röst),
    han ska bevisa sig själv mäktig (oövervinnelig) mot sina fiender.
Ska bytet tas från den mäktige
    eller de tillfångatagna bli befriade från segraren?
Men så säger Herren (Jahve): Också de mäktigas (starkas) fångar ska tas bort
    och bytet från den fruktansvärda ska befrias,
och jag ska strida med den som stred mot dig,
    och jag ska frälsa (rädda) mina söner.
Så säger Herren (Jahve): Visa människor ska inte skryta med (berömma sig över)
    sin vishet.
Inflytelserika (starka) människor ska inte skryta med
    sin styrka.
Rika människor ska inte skryta med
    sin rikedom.
Men Herren är med mig som en mäktig hjälte (fruktansvärd krigsman),
    därför ska mina fiender misslyckas (komma på fall), de ska inte segra över mig.
De ska komma på skam, eftersom de var ovisa (de misslyckades med sina planer).
    Deras skam ska aldrig glömmas.
… bergfästena [naturliga bergsfästen, grottor och klippor – hebr. masad; samma ord som den kända antika fästningen Masada i Negevöknen]
Babels mäktiga män (hebr. gever) upphör att strida, de stannar i sina fästningar, deras mäktiga har misslyckats, de har blivit som kvinnor, hennes boning är eldhärjad, hennes bommar är sönderbrutna.
För tillspillogivaren har kommit över henne, över Babel, och hennes mäktiga män är tagna, deras bågar är förskingrade, för Herren (Jahve) är en gengäldande Gud (El) han ska kompenserande kompensera.
Och jag ska berusa hennes furstar och hennes visa män, hennes styresmän och hennes härskare och hennes mäktiga män, och de ska sova en evig sömn och inte vakna förkunnar (säger, proklamerar) Konungen vars namn är Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).
… Sheol (underjorden, de dödas plats)
… Sheol (underjorden, de dödas plats)
Ni ska få äta kött av hjältar och dricka blod av jordens furstar, som av baggar och lamm, bockar och tjurar, alla gödda i Bashan.
Mätta er vid mitt bord av ridhästar och ryttare, av hjältar och allt slags krigsfolk, säger Herren Gud.
Sedan ska en mäktig (krigisk, rivaliserande) kung uppstå som ska regera med stor makt och göra som han vill. [Den grekiska härföraren Alexander den store regerade 336-323 f.Kr. Han besegrade perserna och intog hela den dåtida kända världen på knappt 10 år.]
Ni har plöjt ondska,
    ni har skördat överträdelse,
    ni har ätit lögnens frukt,
för du har litat på dina egna vägar
    i skarorna av mäktiga män.
De springer som mäktiga stridsmän;
    de bestiger en mur som en soldat.
Var och en rör sig, marscherar på sin givna bana
    och viker inte av från sin väg.
Förkunna detta bland länderna:
    Förbered för krig.
Egga upp mäktiga stridsmän.
    Låt krigarna avancera och attackera.
Gör om era plogbillar till svärd,
    och era vingårdsknivar till spjut.
Låt den svage säga:
    Jag är stark.
Res er och kom, alla länder runtomkring och samla ihop er. Herren (Jahve) för ner era mäktiga stridsmän.
Den snabbe ska inte kunna fly,
    den starke ska inte kunna använda sin styrka,
    inte heller ska den mäktige kunna rädda sig själv.
Den modige bland de mäktiga ska fly sin väg naken på den dagen." förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
Dina mäktiga män, Teman [staden som fått namnet från Esaus barnbarn, se 1 Mos 36:11], ska bli förfärade (bestörta, modfällda, nedslagna),
    för att varenda en ska huggas av från Esaus berg genom slakt.
Stridsmännens sköldar är färgade röda [rödfärgade eller nedstänkta av blod],
    de tappra männen är scharlakansröda.
Det flammar som eld i vagnarnas stål [de gnistrar i solen eller är som flammande facklor] dagen då de är redo [att attackera]
    och spjuten av cypress darrar.
    [Den grekiska översättningar har "hästar" istället för cypresser, dvs. hästarna är uppjagade.]
Nära, är Herrens (Jahves) dag – den stora,
    nära, och kommer snabbt [Upp 1:1].
Hör [ljudet av] Herrens (Jahves) dag – bittert (hebr. mar; tragik),
    ropet av stridsmän är där.
Herren (Jahve), din Gud (Elohim) är mitt ibland (nära intill) dig,
    en mäktig hjälte (krigare) som [alltid] frälser (räddar).
Han jublar över dig i översvallande glädje (känner alltid stor lycka och tillfredsställelse i dig),
    han är tyst [planerar] i sin kärlek,
    han fröjdar sig (dansar) över dig med jubelsång (jubelrop)." [Ordet harach betyder både att bli tyst och att bli döv, men även att gravera in, att utforma eller tänka ut. Nästa ord är be-ahava (i hans kärlek). Den sammansatta betydelsen är inte självklar – vad gör han i sin kärlek? Blir han tyst? Slutar han lyssna? Eller skapar han något nytt som han tänker ut? Ordet för jublar återfinns även i Jes 12:3 om att ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Det används även i Jer 33:11 tillsammans med "översvallande glädje" följt av rop för brudgum och rop för brud. Båda dessa ord handlar alltså även om bröllopsglädje!]
Jag ska böja Juda som min båge
    och fylla den med Efraim [som en pil – redo att skjutas iväg].
Jag ska egga dina söner Sion
    mot dina söner Grekland (Javan),
    jag ska svinga dig som en krigares svärd.
De ska vara mäktiga män
    som trampar ner i smutsen på gatan i striden,
och de ska strida därför att Herren (Jahve) är med dem,
    och ryttarna (motståndarna) ska bli förvirrade.
Och de i Efraim ska bli som mäktiga män
    och deras hjärtan ska fröjdas som av vin.
Deras barn ska se det och glädja sig,
    deras hjärtan ska fröjda sig i Herren (Jahve).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.