0495 – אֶלָּסָר (ellasar)

Ellasar


Typ: N:N--L
Hebreiska: אֶלָּסָר (ellasar)
Ursprung: probably of foreign derivation
Användning: 2 ggr i GT

Engelsk översättning

Ellasar

Engelsk beskrivning

Ellasar = "God is chastener"
1) a town in Babylonia, c. 28 miles (50 km) E of Ur


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
Totalt    2

Passager (2 st)


Det hände sig i de dagar då
    Amrafel var kung i Shinar [Babylon],
    Arioch var kung i Ellasar [troligvis i Messopotanien],
    Kedarlaomer var kung i Elam [nuvarande Iran]
    och Tidal var kung i Gojim [pluralformen av goyim används generellt för hednanationer].
mot Elams kung Kedorlaomer, Gojims kung Tidal, Shinars kung Amrafel och Ellasars kung Arjok – fyra kungar mot fem.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.