4167 – ποίμνη (poimne)

hjord


Typ:
Grekiska: ποίμνη
Med latinska bokstäver:     poimne
Fonetiskt: poym·nay
Ursprung: Contraction från G4165
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

flock (4), "fold" (1)

Engelsk beskrivning

  1. A flock (esp. ) of sheep.
    1. Of Christ's flock i.e. the body of those who follow Jesus as their guide and keeper.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (5 st i TR)


[medan de vandrade ut från Jerusalem via Kidrondalen mot Getsemane] sade Jesus till dem: "Denna natt ska ni alla komma på fall (ta anstöt, överge mig) för min skull, för det står skrivet:
Jag ska slå (dräpa) herden,
    och fåren i hjorden ska skingras.
[Jesus citerar fritt från Sak 13:7.]
I samma område övernattade några herdar på fälten och vaktade [i skift] över sin hjord.
Jag har också andra får [hedningar, icke-judar]
    som inte är från den här fållan [Israel].
Jag måste också leda dem (driva dem; föra dem med mig),
    och de ska (kommer att) lyssna till min röst. Så ska det (de) bli en hjord och en herde.

Vem gör soldattjänst på egen bekostnad?
Vem planterar en vingård utan att äta av dess frukt?
Vem vallar en hjord utan att dricka av dess mjölk?
[Dessa tre exempel hör ihop med de två exemplen från jordbruket i vers 10b.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.