Romarbrevet 16:26

men som nu har uppenbarats och gjorts känd
    genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning
    för att föra alla folk till trons lydnad.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

φανερωθέντος   δὲ   νῦν   διά   τε   γραφῶν   προφητικῶν   κατ᾽   ἐπιταγὴν   τοῦ   αἰωνίου   θεοῦ   εἰς   ὑπακοὴν   πίστεως   εἰς   πάντα   τὰ   ἔθνη   γνωρισθέντος,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5319 φανερωθέντος offentliggöra having been made manifest V-APP-GSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3568 νῦν nu, från och med nu now, ADV
G1223 διά genom, för, med, därför through PREP
G5037 τε och also CONJ
G1124 γραφῶν skrifterna Scriptures N-GPF
G4397 προφητικῶν profetisk prophetic, A-GPF
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i according to PREP
G2003 ἐπιταγὴν befallning, eftertryck [the] commandment N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0166 αἰωνίου evig Eternal A-GSM
G2316 θεοῦ Gud God, N-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto [the] PREP
G5218 ὑπακοὴν lydnad obedience N-ASF
G4102 πίστεως tro, tillit of faith — N-GSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G1484 ἔθνη hedning, folk, Gentiles N-APN
G1107 γνωρισθέντος, låtit veta, göra känd, having been made known — V-APP-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.