Romarbrevet 13:3

De styrande är ju inget hot mot dem som gör det goda (det som är rätt), utan mot dem som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten? Gör då det goda, så får du beröm av den.

[I det längsta ska en kristen följa samhällets förordningar, men i de fall där de går emot Guds bud är det viktigare att lyda Gud än människor, se Apg 4:19; 5:29. När Daniel och hans vänner blir påtvingade nya hedniska namn i Babylon, se Dan 1:7, skulle man kunna tro att de skulle klaga över detta, men det gör de inte. Däremot frågar de hovmarskalken Aspenas om tillåtelse att inte behöva äta kött, som i Babylon var offrat till avgudar. Anledningen är att det finns ett bud mot att äta "kött offrat till avgudar", se 3 Mos 17:1‑9. Däremot finns inget bud för att inte ha ett hedniskt namn! Däremot ska noteras att Daniel och hans vänner alltid använde sina hebreiska namn när de talade med varandra.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   γὰρ   ἄρχοντες   οὐκ   εἰσὶν   φόβος   τῷ   ἀγαθῷ   ἔργῳ   ἀλλὰ   τῷ   κακῷ.   θέλεις   δὲ   μὴ   φοβεῖσθαι   τὴν   ἐξουσίαν;   τὸ   ἀγαθὸν   ποίει   καὶ   ἕξεις   ἔπαινον   ἐξ   αὐτῆς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne The T-NPM
G1063 γὰρ för for CONJ
G0758 ἄρχοντες regent, furste rulers N-NPM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 εἰσὶν är are V-PAI-3P
G5401 φόβος rädsla a terror N-NSM
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSN
G0018 ἀγαθῷ god, glädjefylld good A-DSN
G2041 ἔργῳ gärning, handling work N-DSN
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSN
G2556 κακῷ. ond, onda det onda, illa, bad A-DSN
G2309 θέλεις vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja Do you desire V-PAI-2S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5399 φοβεῖσθαι frukta to fear V-PNN
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1849 ἐξουσίαν; makt, auktoritet authority? N-ASF
G3588 τὸ denna, denne The T-ASN
G0018 ἀγαθὸν god, glädjefylld good A-ASN
G4160 ποίει göra do perform V-PAM-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2192 ἕξεις ha, vara, behöva you will have V-FAI-2S
G1868 ἔπαινον beröm praise N-ASM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G0846 αὐτῆς· honom, dem, henne, den, det him. P-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.