Romarbrevet 12:6

[Paulus beskriver nu sju andliga gåvor. Det grekiska ordet charismata beskriver de särskilda gåvor som Anden delar ut åt var och en i församlingen "på ett sådant sätt att de kan bli till nytta", se 1 Kor 12:7. Nya testamentet har fyra ställen som talar om andliga gåvor och totalt beskrivs ett tjugotal, se 1 Kor 12:8‑11; 12:28‑31; Ef 4:11; 1 Pet 4:10‑11. Alla troende har åtminstone en gåva, se 1 Pet 4:10 och uppmanas att söka den/dem, se 1 Kor 14:1.]

Vi alla har olika (unika) nådegåvor, som alla har sitt ursprung (kommer) från [Guds] nåd (favör, välvilja).

Om det är profetisk gåva,
    så ska den användas i proportion till (harmoni med) din tro.

[Kan även översättas "enligt tron", dvs. den som talar inspirerat av Gud ska tala i linje med Guds ord. Eftersom det finns tal som framstår som profetiskt, men inte är inspirerat av den helige Ande måste det prövas, se 1 Thess 5:19‑21. Det finns också positiva gränser att det som sägs bygger upp och ger uppmuntran och tröst, se 1 Kor 14:3. Den profetiska gåvan är tänkt att finnas i en varm församlingsgemenskap där det finns utrymme att växa i sina gåvor, se 1 Kor 13:2; 14:4.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔχοντες   δὲ   χαρίσματα   κατὰ   τὴν   χάριν   τὴν   δοθεῖσαν   ἡμῖν   διάφορα,   εἴτε   προφητείαν   κατὰ   τὴν   ἀναλογίαν   τῆς   πίστεως,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2192 Ἔχοντες ha, vara, behöva We are having V-PAP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5486 χαρίσματα gåva gifts N-APN
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5485 χάριν nåd grace N-ASF
G3588 τὴν denna, denne which T-ASF
G1325 δοθεῖσαν ge, få having been given V-APP-ASF
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt to us P-1DP
G1313 διάφορα, högre, förmer, olika slag different: A-APN
G1535 εἴτε eller if COND
G4394 προφητείαν profetia prophecy, N-ASF
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0356 ἀναλογίαν proportion, i överenstämmelse, efter måttet av proportion N-ASF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4102 πίστεως, tro, tillit faith; N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.