Romarbrevet 12:1

[Här följer två nyckelverser för kapitlet, där grunderna beskrivs för att kunna leva ett överlåtet liv som kristen.]

Jag ber er (står enträget vid er sida och uppmuntrar och förmanar er) därför [på grund av Guds nåd, se Rom 11:30‑32] mina syskon (bröder och systrar i tron) vid Guds barmhärtighet (medkänsla i plural) att bära fram (ställa fram) era kroppar som ett levande (livslångt) heligt offer som behagar Gud. Detta är er äkta (ordagrant: logiska – rimliga, rationella, förnuftiga) tjänst [gudstjänst; andliga tempeltjänst]. [Våra kroppar är Guds tempel, se 1 Kor 6:19.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Παρακαλῶ   οὖν   ὑμᾶς,   ἀδελφοί,   διὰ   τῶν   οἰκτιρμῶν   τοῦ   θεοῦ,   παραστῆσαι   τὰ   σώματα   ὑμῶν   θυσίαν   ζῶσαν   ἁγίαν   εὐάρεστον   τῷ   θεῷ,   τὴν   λογικὴν   λατρείαν   ὑμῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3870 Παρακαλῶ be om tröst/hjälp I exhort V-PAI-1S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G4771 ὑμᾶς, du, ni, er you, P-2AP
G0080 ἀδελφοί, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3628 οἰκτιρμῶν nåd compassions N-GPM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ, Gud of God, N-GSM
G3936 παραστῆσαι stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa to present V-2AAN
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G4983 σώματα kropp bodies N-APN
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G2378 θυσίαν offer a sacrifice N-ASF
G2198 ζῶσαν leva, levande living, V-PAP-ASF
G0040 ἁγίαν helig holy, A-ASF
G2101 εὐάρεστον välbehaglig well-pleasing, A-ASF
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ, Gud to God N-DSM
G3588 τὴν denna, denne which is the T-ASF
G3050 λογικὴν andlig reasonable A-ASF
G2999 λατρείαν tjänst, gudstjänst service N-ASF
G4771 ὑμῶν. du, ni, er of you. P-2GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.