Matteus 6:6

Nej, när du ber (vill be) [umgås med Gud, se vers 5], gå [då] in i din kammare (ditt mest privata rum; din skattkammare), stäng din dörr och be sedan till din Fader som är i det fördolda; och din Fader, som ser [han som alltid är vaksam på vad som finns och sker] i det fördolda, kommer [då öppet] att belöna (gottgöra) dig."

[Det grekiska ordet proseuchomai beskriver bön som tillbedjan, hängivenhet och förtrolighet med Gud, se vers 5, 6, 7 och 9. Här talar Jesus specifikt om enskild bön och hjärtats inställning, men det utesluter inte gemensam bön, se Matt 14:19; 15:36; Apg 1:24; 3:1; 4:24‑30. Vanligtvis bad man i det övre rummet eller på taket, se Apg 1:13; 10:9. Här används ett speciellt ord för kammare, gr. tameion. Det beskriver ett inre rum där de mest värdefulla tillgångarna förvarades, se Luk 12:3, 24. Ordet betyder ordagrant att dela och fördela, och beskriver hur varor och tillgångar fördelas från ett förråd. Jesus antyder att i bönen förmedlas himmelska skatter och rikedomar till bedjaren.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

σὺ   δέ,   ὅταν   προσεύχῃ,   εἴσελθε   εἰς   τὸ   ταμεῖόν   σου,   καὶ   κλείσας   τὴν   θύραν   σου   πρόσευξαι   τῷ   πατρί   σου   τῷ   ἐν   τῷ   κρυπτῷ.   καὶ   ὁ   πατήρ   σου   ὁ   βλέπων   ἐν   τῷ   κρυπτῷ   ἀποδώσει   σοι   ἐν   τῷ   φανερῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G1161 δέ, men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3752 ὅταν när when CONJ
G4336 προσεύχῃ, du kan be, you may pray, V-PNS-2S
G1525 εἴσελθε komma do enter V-2AAM-2S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5009 ταμεῖόν kammare room N-ASN
G4771 σου, du, ni, er of you, P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2808 κλείσας stänga having shut V-AAP-NSM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2374 θύραν dörr, port door N-ASF
G4771 σου du, ni, er of you, P-2GS
G4336 πρόσευξαι be do pray V-ADM-2S
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G3962 πατρί fader Father N-DSM
G4771 σου du, ni, er of you, P-2GS
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G2927 κρυπτῷ. fördold, gömd secret. A-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ fader Father N-NSM
G4771 σου du, ni, er of you, P-2GS
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G0991 βλέπων seende seeing V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G2927 κρυπτῷ fördold, gömd secret, A-DSN
G0591 ἀποδώσει betala, belöna, ge will reward V-FAI-3S
G4771 σοι du, ni, er you P-2DS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G5318 φανερῷ. offentligt public. A-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.