Lukas 3:1

[Det normala sättet att ange tid i antiken var att utgå från kungars regeringsår. Vår västerländska tideräkning utvecklades först på 500-talet e.Kr., se Luk 2:2.]

Det var nu Caesar (kejsare) Tiberius femtonde regeringsår. [Tiberius var romersk kejsare 14-37 e.Kr. Han utsågs dock till medregent till kejsar Augustus redan 11/12 e.Kr. Troligtvis räknar Lukas från 19 augusti 14 e.Kr. då Augustus dog, men det kan vara två till tre år tidigare eller från nästa nyår. Eftersom det finns flera olika kalendrar med olika nyår är det svårt att exakt säga vilket år detta motsvarar. Femton år in på Tiberius styre, då Johannes träder fram och strax därefter Jesus, bör vara omkring 28 e.Kr. plus eller minus något år.] [Samtidig med kejsaren i Rom verkade följande lokala ledare:] Pontius Pilatus var ståthållare i Judéen [regerade 26-36 e.Kr.],

Herodes [Antipas] var landsfurste (tetrark) i Galileen [son till Herodes den store, regerade 4 f.Kr.-39 e.Kr.],

hans broder Filippus var landsfurste (tetrark) i Ituréen och Trakonitis [son till Herodes den store, regerade norr om Galileen 4 f.Kr.-34 e.Kr.],

Lysanias var landsfurste (tetrark) i Abilene [Lite är känt om detta mindre område i norr kring staden Abilene, två mil nordväst om Damaskus.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐν   ἔτει   δὲ   πεντεκαιδεκάτῳ   τῆς   ἡγεμονίας   Τιβερίου   Καίσαρος,   ἡγεμονεύοντος   Ποντίου   Πιλάτου   τῆς   Ἰουδαίας   καὶ   τετρααρχοῦντος   τῆς   Γαλιλαίας   Ἡρῴδου,   Φιλίππου   δὲ   τοῦ   ἀδελφοῦ   αὐτοῦ   τετρααρχοῦντος   τῆς   Ἰτουραίας   καὶ   Τραχωνίτιδος   χώρας   καὶ   Λυσανίου   τῆς   Ἀβιληνῆς   τετρααρχοῦντος  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 Ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom In PREP
G2094 ἔτει år year N-DSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G4003 πεντεκαιδεκάτῳ femtonde fifteenth A-DSN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G2231 ἡγεμονίας regera reign N-GSF
G5086 Τιβερίου Tiberius of Tiberius N-GSM-P
G2541 Καίσαρος, Kejsare Caesar, N-GSM-T
G2230 ἡγεμονεύοντος vara landshövding when is being governor V-PAP-GSM
G4194 Ποντίου Pontius Pontius N-GSM-P
G4091 Πιλάτου Pilatus Pilate N-GSM-P
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G2449 Ἰουδαίας Judéen of Judea, N-GSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5075 τετρααρχοῦντος vara landsfurste/tetrark when is being tetrarch V-PAP-GSM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1056 Γαλιλαίας Galileen of Galilee N-GSF-L
G2264 Ἡρῴδου, Herodes Herod, N-GSM-P
G5376 Φιλίππου Filippus Philip N-GSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G0080 ἀδελφοῦ bror, pl. bröder/syskon brother N-GSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det when he P-GSM
G5075 τετρααρχοῦντος vara landsfurste/tetrark is being tetrarch V-PAP-GSM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G2484 Ἰτουραίας Ituréen of Ituraea A-GSF-LG
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5139 Τραχωνίτιδος Trakonitis of Trachonitis A-GSF-LG
G5561 χώρας land [the] region, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3078 Λυσανίου Lysanias Lysanias N-GSM-P
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0009 Ἀβιληνῆς Abilene of Abilene N-GSF-L
G5075 τετρααρχοῦντος vara landsfurste/tetrark being tetrarch, V-PAP-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.