Johannesevangeliet 3:20

För alla som gör onda handlingar (vanemässigt lever i ondska) hatar (avskyr) ljuset,
    de kommer inte till ljuset
för där kommer deras gärningar (aktiviteter, sätt att leva) att avslöjas.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πᾶς   γὰρ   ὁ   φαῦλα   πράσσων   μισεῖ   τὸ   φῶς   καὶ   οὐκ   ἔρχεται   πρὸς   τὸ   φῶς   ἵνα   μὴ   ἐλεγχθῇ   τὰ   ἔργα   αὐτοῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Everyone A-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G5337 φαῦλα ond evil A-APN
G4238 πράσσων göra, utföra practicing V-PAP-NSM
G3404 μισεῖ hata hates V-PAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5457 φῶς ljus Light N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2064 ἔρχεται komma, gå comes V-PNI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5457 φῶς ljus Light, N-ASN
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1651 ἐλεγχθῇ avslöja, tillrättavisa, överbevisa may be exposed V-APS-3S
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G2041 ἔργα gärning, handling works N-NPN
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of him; P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.