Filipperbrevet 1:1

[Från:] Paulus och Timoteus,
    tjänare (slavar, livegna) till Jesus den Smorde (Messias, Kristus).

Till:
    alla de heliga i Jesus den Smorde (Messias, Kristus) som bor i Filippi
        [i Makedonien, nuvarande norra Grekland],
    tillsammans med församlingsledarna
        ("de som vakar över" – gr. episkopous)
    och församlingstjänarna
        (diakonerna, de som tjänar i praktiska tjänster i församlingen).

[Detta är det enda brev där Paulus inte använder någon titel. Han känner församlingen i Filippi väl och de har en djup vänskap. Timoteus, som är Paulus närmaste medarbetare och som finns vid hans sida i Rom, skickar med sina hälsningar. Han är inte medförfattare eftersom Paulus skriver "jag" i vers 3. Kanske fungerade han som sekreterare. Timoteus fanns också med när Paulus kom till Filippi första gången och var ett välbekant ansikte för dem, se Apg 16:1–2; 16:12–40. Det har nu gått omkring tio år sedan församlingen grundades, och den har växt och är väl strukturerad med ledare och församlingstjänare. Här används grekiska episkopous (plural av episkopos) som beskriver församlingsledarnas funktion att "vaka över". Ordet används synonymt med äldste (gr. presbyterous), se Apg 20:17, 28.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Παῦλος   καὶ   Τιμόθεος   δοῦλοι   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   πᾶσιν   τοῖς   ἁγίοις   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ   τοῖς   οὖσιν   ἐν   Φιλίπποις   σὺν   ἐπισκόποις   καὶ   διακόνοις·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3972 Παῦλος Paulus Paul N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5095 Τιμόθεος Timoteus Timothy, N-NSM-P
G1401 δοῦλοι tjänare servants N-NPM
G5547 Χριστοῦ den Smorde, Kristus of Christ N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus, N-GSM-P
G3956 πᾶσιν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter To all A-DPM
G3588 τοῖς -, denna, denne the T-DPM
G0040 ἁγίοις helig saints A-DPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5547 Χριστῷ den Smorde, Kristus Christ N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-DSM-P
G3588 τοῖς -, denna, denne who T-DPM
G1510 οὖσιν är are being V-PAP-DPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5375 Φιλίπποις Filippi Philippi, N-DPM-L
G4862 σὺν med with PREP
G1985 ἐπισκόποις biskop/församlingsledare, herde [the] overseers N-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1249 διακόνοις· tjänare, församlingstjänare, diakon deacons: N-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.