Efesierbrevet 6:5

[Slaveriet var utbrett i Romarriket. Vid den tiden Paulus skriver sina brev var troligtvis hälften av befolkningen slavar. I församlingen fanns slavar och välbärgade familjer som hade slavar. Ett sådant exempel är Filemon i Kolossai. I Filemonbrevet, som skrevs och skickades samtidigt med detta brev, uppmanar Paulus honom att ta emot en förrymd slav som kommit till tro. Han är inte bara en slav, utan nu också en älskad broder, se Filemon 1:16. I Kolosserbrevet, som även det skrivs samtidigt som Efesierbrevet, skriver Paulus att i den nya skapelsen finns inte längre slav eller fri, se Kol 3:11. Vad innebar det uttalandet i en församling som växte och bestod av både slavar och fria? Även om tiderna har förändrats gäller principerna i detta stycke även arbetstagare och arbetsgivare i vårt västerländska samhälle.
    Det är anmärkningsvärt att det inte finns något uttryckligt förbud mot slaveri i Bibeln. Paulus uppmanar slavar att bli fria på laglig väg om den möjligheten ges, se 1 Kor 7:21‑24. Evangeliet omkullkastar inte sociala institutioner genom revolution, däremot så har slaveriet avskaffats överallt där evangeliet har gått fram. Evangeliet förändrar människors hjärtan, vilket i sin tur förändrar samhället.]


Slavar (tjänare), lyd era mänskliga herrar med samma fruktan (respekt), bävan och motiv i hjärtat som ni lyder den Smorde (Messias, Kristus). [Paulus betonar skillnaden mellan mänskliga ­herrar och Jesus som är smord som kung över både slavar och herrar, se vers 9.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   δοῦλοι,   ὑπακούετε   τοῖς   κατὰ   σάρκα   κυρίοις   μετὰ   φόβου   καὶ   τρόμου   ἐν   ἁπλότητι   τῆς   καρδίας   ὑμῶν   ὡς   τῷ   Χριστῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ denna, denne you who [are] T-VPM
G1401 δοῦλοι, tjänare slaves, N-VPM
G5219 ὑπακούετε lyda do obey V-PAM-2P
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G4561 σάρκα kött flesh N-ASF
G2962 κυρίοις Herren, herre masters N-DPM
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G5401 φόβου rädsla fear N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5156 τρόμου rädsla, bävan trembling, N-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0572 ἁπλότητι uppriktighet, enkelhet sincerity N-DSF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G2588 καρδίας hjärta, brustet hjärta heart N-GSF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you, P-2GP
G5613 ὡς som as CONJ
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G5547 Χριστῷ. den smorde, Kristus to Christ, N-DSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.