1 Korintierbrevet 14:34

[Ur sitt sammanhang verkar följande verser motsäga att kvinnor kan be och profetera, som Paulus nyss skrev i 1 Kor 11:5. I församlingen i Korint fanns bl.a. det gifta paret Priscilla och Aquila som Paulus bott hos i åtta månader, se Apg 18:2. Frun, Priscilla, är med och undervisar Apollos, se Apg 18:26. Tillrättavisar han nu henne och säger att ingen kvinna får tala i gudstjänsten? Var det fel av Maria från Magdala att på Jesu uppdrag berätta för lärjungarna att han var uppstånden, se Joh 20:17? Ser man sammanhanget så tar Paulus här upp tre olika grupper som störde ordningen i gudstjänsten:
1. Profeter, både män och kvinnor, uppmanas att inte prata i munnen på varandra och ska vara tysta, se vers 30.
2. Tungomålstalare, både män och kvinnor, uppmanas att vara tysta om det inte finns någon som kan uttyda, se vers 28.
3. En grupp gifta kvinnor, som troligen ställde frågor och störde, uppmanas att inte göra det. Eftersom de ska fråga sina män hemma var orsaken inte ointresse, snarare tvärtom. Kanske förstod man inte grekiskan och frågade om ordens betydelse. Korint var en multikulturell stad där många olika språk talades.
Alla dessa tre grupper ska vara tysta och inte störa gudstjänsten.]


Kvinnorna ska vara tysta i era församlingar.
De får inte tala [småprata och störa under gudstjänsten]
    utan ska underordna sig [mötesledaren],
    som också lagen säger.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Αἱ   γυναῖκες   ὑμῶν   ἐν   ταῖς   ἐκκλησίαις   σιγάτωσαν·   οὐ   γὰρ   ἐπιτρέπεται   αὐταῖς   λαλεῖν,   ἀλλ᾽   ὑποτασσέσθωσαν   καθὼς   καὶ   ὁ   νόμος   λέγει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Αἱ denna, denne the T-NPF
G1135 γυναῖκες kvinna, hustru women N-NPF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G1577 ἐκκλησίαις församling, kyrka, folksamling churches N-DPF
G4601 σιγάτωσαν· hålla tyst they should be silent. V-PAM-3P
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G2010 ἐπιτρέπεται tillåta, ge lov, låta it is allowed V-PPI-3S
G0846 αὐταῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPF
G2980 λαλεῖν, tala, säga, predika, uttala to speak, V-PAN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G5293 ὑποτασσέσθωσαν underordna they should be submitted V-PPM-3P
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3551 νόμος lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-NSM
G3004 λέγει. sa, säga, tala, kalla says. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.