Levi
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Född: 1566 f.Kr.  (2195 AM*)
Ålder: -
Engelska namn: Levi
Fader: Jakob
Moder: Lea
Syskon: Ruben, Simon, Juda, Dina, Isaskar, Sebulon
Halvsyskon: Dan, Naftali, Gad, Asher, Josef, Benjamin
4 barn: Gershom, Kehat, Merari, Jokeved

  Visa Levi i stora familjeträdet

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2023) motsvaras av år 5783 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.

Användning i Bibeln


Levi H3878
לֵוִי (levi)
59 ggr i GT
Levi G3017
Λευΐ (Leui)
8 ggr i NT
Totalt    67 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Levis föräldrar, barn och barnbarn. Visa Levi i stora familjeträdet

 • Jakob

  Lea

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Jakob
  Lea
  • Levi

   barn nr: 3

   • Gershom

    Levis förstfödde

    Gershom
    • Livni

     födelseordning ej tillgänglig

     Livni
   • Kehat

    Levis barn nr: 2

    Kehat
   • Merari

    Levis barn nr: 3

    Merari
    • Shoham

     födelseordning ej tillgänglig

     Shoham
    • Machli

     födelseordning ej tillgänglig

     Machli
    • Beno

     Meraris förstfödde

     Beno
    • Mushi

     Meraris förstfödde

     Mushi
   • Jokeved

    Amram

    Levis barn nr: 4

    Jokeved
    Amram

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (60 st)

Filter:

Endast vid namn (60)
Endast nyckelverser (6)
Dölj genitiv (13)
Och hon [Lea] blev gravid igen och födde en son och sade: "Nu, denna gång ska min man förenas med (vara nära – hebr. lava) mig eftersom jag har fött honom tre söner." Därför gav hon honom namnet Levi [betyder: "förenad med"].
Och det skedde på den tredje dagen när de var i smärta, att två av Jakobs söner, Simon och Levi, Dinas bröder, tog var man sitt svärd och kom över staden obemärkt och slog alla dess män.
Och Jakob sade till Simon och Levi: "Ni har gett mig bekymmer, att göra mig förhatlig för landets invånare, för kananéerna och periséerna, och jag är få i antal, de kommer att samla ihop sig mot mig och slå mig, och jag blir fördärvad, jag och mitt hus."
Leas [sex egna] söner: Ruben, Jakobs förstfödde och Simon och Levi och Juda och Isaskar och Zevolun.
Levi söner: Gershon, Kehat och Merari.
Simon och Levi är bröder – våldets vapen är deras blodsband. [Simon betyder "att höra"; Levi "sammanfogad med".]
Ruben (Reoven), Simon (Shimon), Levi och Juda (Jehoda);
En man från Levis släkt gifte sig med en dotter från Levis släkt. [Mannen hette Amran och kvinnan Jokebed, se 2 Mos 6:20. Levi var den stam som var avdelad att vara präster och lovsångare. Mellan vers ett och två passerar sexton år. Familjen har två barn, tonårsdottern Mirjam och sonen Aron som är tre år, se 2 Mos 2:8; 7:7.]
Sönerna till Levi [Israels tredje son] hette i åldersordning: Gershon [hans söner listas i vers 17], Kehat [hans söner listas i vers 18] och Merari [hans söner listas i vers 19]. Levi blev 137 år gammal. [Jakob hade tolv söner, men eftersom den här släkttavlan handlar om Mose och Aron, så räcker det att ta med sönerna fram till Jakobs tredje son Levi.]
Sönerna till Merari: Machli och Mushi. Detta var de Levitiska familjerna i åldersordning.
då ställde sig Mose i lägrets port och sade: "Vem är på Herrens (Jahves) sida, låt honom komma till mig." Och alla Levi söner samlade sig till honom.
Och Levi söner gjorde efter Moses ord och 3 000 män föll den dagen.
"Du ska inte räkna Levi stam, inte heller ska du summera dem bland Israels söner,
"Räkna Levis söner efter deras fäders hus, efter deras familjer, alla män från en månads ålder och uppåt ska du räkna bland dem."
Och dessa var Levis söner, efter deras namn: Gershon och Kehat och Merari.
"Ta antalet av Kehats söner från Leviternas söner, efter deras familjer från deras fäders hus,
och lägg eld i dem och lägg rökelse ovanpå dem inför Herrens (Jahves) ansikte i morgon, och det ska ske att den man som Herren (Jahve) då väljer, han ska vara helig, ni tar på er mycket, Levi söner."
Och Mose sade till Korach: "Lyssna jag ber er, Levi söner,
och att han har fört er nära och alla dina bröder, Levi söner, med er. Men ni söker prästerskapet också!
Och du ska skriva Arons namn på Levis stav, för det ska vara en stav för huvudet över deras fars hus.
Och det hände nästa morgon att Mose gick in i vittnesbördets tält och se, Arons stav för Levi hus hade grönskat och hade fått knoppar, utslagna blommor och mogna mandlar.
Och även dina bröder, Levi stam din fars stam, ska du föra nära dig så att de kan vara tillsammans med dig och betjäna dig, du och dina söner med dig ska vara framför vittnesbördets tält.
Och till Levi söner, se, jag har gett hela Israels tionde som ett arv, som ersättning för deras arbete som de utför i tjänsten i mötestältet.
Dessa är Levis familjer: livniternas familj, chevroniternas familj, macheliternas familj, moshiternas familj och korachiternas familj. Och Kechat födde Amram.
Och Amrams hustru hette Jocheved, Levis dotter, som föddes till Levi i Egypten, och hon födde Aron och Mose och deras syster Mirjam. [Jocheved och Miriam är de enda kvinnorna som nämns i det Levitiska släktträdet. Notera att det står att Jocheved födde barnen, ofta brukar annars bara fadern och sönerna nämnas i släktregistren. I sammanhanget står hur "Jocheved föddes till Levi" och "till Aron föddes", se vers 60. Se även 1 Mos 4:18; 6:10; 5:7. Ordet "föddes" kan också användas i betydelsen ättling till Levi. Ibland kan namn utelämnas i släktled, se t.ex. Matt 1:1, 8.]
Vid den tiden avskilde Herren (Jahve) Levi stam till att bära Herrens (Jahves) förbundsark, till att stå inför Herrens (Jahves) ansikte och betjäna honom och till att välsigna i hans namn, till denna dag.
Prästerna, Leviterna – alla av Levi stam, ska inte ha någon arvedel med Israel. De ska äta av Herrens (Jahves) eldsoffer och hans arvedel.
Och prästerna, Levis söner, ska komma dit, de som Herren (Jahve) din Gud (Elohim) har utvalt att betjäna honom, och de ska välsigna Herrens (Jahves) namn och i enlighet med deras ord ska alla tvister och alla bråk (konflikter, här används ett ord som ordagrant betyder att bli slagen) avgöras.
Dessa [sex stammar] ska stå på berget Gerizim [nuvarande Jebel-et-Tur, till söder] och välsigna folket när ni har gått över Jordan: Simon (Shimon) och Levi och Juda (Jehoda) och Isaskar (Jisashchar) och Josef och Benjamin (Binjamin).
Och om Levi sade han: "Din Tummim och din Urim ska vara med dina heliga, som du prövade vid Massa, med vilka du stred över Merivas vatten.
Bara till Levi stam gav han inget arv. Herrens (Jahves) Israels Guds (Elohims) offer gjorda med eld är deras arv som Herren (Jahve) talat till honom.
Men till Levi söner gav Mose inget arv. Herren (Jahve) Israels Gud (Elohim) är deras arv, som han talat till dem.
Och de var till Arons söner av Kehatiternas familj som var Levi söner, för den första lotten var deras.
Och han gjorde hus på höga platser och gjorde präster från hela folket som inte var Levis söner.
Dessa var Israels söner: Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar och Sebulon,
[Kapitel 6 med Levi är den centrala sektionen i kapitel 1-9.] Levis söner var Gershom, Kehat och Merari.
Levis söner var Gershom, Kehat och Merari.
son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till Israel.
son till Jachat, son till Gershom, son till Levi.
son till Machli, son till Mushi, son till Merari, son till Levi.
De tjänstgör ännu vid Kungsporten på östra sidan. Dessa var dörrvakterna i Levi barns läger.
av Levi söner 4 600,
Men Levi och Benjamin hade han inte räknat tillsammans med de andra, för Joav fann kungens befallning avskyvärd.
David delade in dem i avdelningar efter Levis söner, Gershon, Kehat och Merari.
men gudsmannen Moses söner räknades till Levi stam.
Dessa var Levi barn efter deras familjer, huvudmännen för familjerna, de som mönstrades. Varje namn räknades särskilt och varje person för sig, de som kunde utföra sysslor vid tjänstgöringen i Herrens hus, nämligen de som var 20 år eller äldre.
Enligt berättelsen om Davids sista tid räknades nämligen av Levi barn de som var 20 år eller äldre.
Beträffande de övriga Levi barn, så hörde till Amrams barn Shubael, till Shubaels barn Jedeja,
för Levi Hashabja, Kemuels son, för Arons släkt Sadok,
För både Israels barn och Levi barn ska föra sin offergåva av säd, vin och olja in i dessa kamrar där helgedomens kärl och de tjänstgörande prästerna och dörrvakterna och sångarna är. Vi ska inte försumma vår Guds hus.
Huvudmännen för Levi barns familjer är upptecknade i krönikeboken [1 Krön 9] ända till Johanans, Eljashibs sons tid. [Han var överstepräst i Jerusalem och omnämns i ett brev från egyptiska Elefantine daterat till 408 f.Kr., se även Jer 44:1.]
Levi hus (alla präster), välsigna Herren (Jahve), ni som fruktar (vördar) Herren (Jahve), välsigna Herren (Jahve),
Den tempelkammare som vetter åt norr är för de präster som förrättar tjänsten vid altaret, alltså för Sadoks söner, som är de av Levis avkomlingar som får träda fram till Herren för att tjänstgöra inför honom."
Familjerna i Levis hushåll för sig och deras hustrur för sig,
Så ska ni veta att jag har sänt denna befallning till er för att det ska vara mitt förbund med Levi, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).
Men ni har vikit av från vägen. Ni har fått många att snubbla genom ert sätt att förmedla undervisning (hebr. Torah) [instruktionerna från de fem Moseböckerna]. Ni har korrumperat Leviternas förbund, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).
Han ska sitta ner som en guldsmed och smälta och rena silvret. [Jesus liknas vid en guldsmed som sitter ned, han hastar inte runt, utan arbetar kärleksfullt och låter arbetet ta sin tid. Han håller sitt hantverk i elden till dess att slaggen och orenheterna har kommit ut, och han kan se sin egen spegelbild i den renade metallen.] Han ska rena Levis söner (Leviterna), luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offer till Herren i rättfärdighet.
De av Levis söner som blir präster har ett bud lagen [gr. nomos – Torah, Moseböckerna] att få tionde av folket [4 Mos 18:21-32], alltså av sina bröder [judiska landsmän], trots att de också härstammar från Abraham.
Man kan säga att även Levi, som tar emot tionde, själv har gett tionde genom Abraham,
av Simeons stam 12 000 [1 Mos 29:33], av Levis stam 12 000 [prästerna, som normalt inte räknades upp, se 1 Mos 29:34], av Isaskars stam 12 000 [1 Mos 30:18],