Ingår i Jesu släktträd Någon sorts härskare Nämns i Bibeln vid namn
Achas (Sydrikets 12:e regent)

Judas tolfte kung. Han regerade 16 år (743-727 f.Kr.)

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Ahas, Achaz
Engelska namn: Achaz, Ahaz
Far: Jotam
Relationer: Avi (äktenskap)
barn (2): Maaseja, Hiskia
Relaterade: Jotam (företrädare)
Hiskia (efterträdare)

  Visa Achas i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Achaz H0271
אָחָז (Achaz)
41 ggr i GT
Ahas G0881
Ἀχάζ (Achaz)
2 ggr i NT
Totalt    43 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Achas föräldrar, barn och barnbarn. Visa Achas i stora familjeträdet

 • Jotam

  Extra: Var en kung och förfader till kristus.

  Jotam
  • Achas

   Avi

   förstfödd

   Extra: Var en kung och förfader till kristus.


   Avi

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (37 st)

Filter:

Endast vid namn (37)
Endast nyckelverser (7)
Dölj genitiv (29)
Och Jotam sov hos sina fäder och blev begravd med sina fäder i Davids stad. Och Achaz, hans son, regerade i hans ställe.
[Achaz var 23 år när han blev kung och regerade först tillsammans med Jotam 735-732 f.Kr., sedan själv i 16 år 732-715 f.Kr.]
I det 17:e året till Peqachja, Remaljas son, började Achaz, Jotams son, Juda kung, att regera.
Achaz var 23 år när han började regera och han regerade 16 år i Jerusalem och han gjorde inte det som var rätt (rakt) i Herrens (Jahves), sin Guds (Elohims), ögon, som hans far (förfader) David. [Här används ett starkt språk att han inte gjorde det som var rätt, jfr 1 Kung 15:3. Bara Manasse (2 Kung 21:2) och Amon (2 Kung 21:20–22) som följer får hårdare ord bland Sydrikets kungar.]
Sedan kom kung Retsin från Aram (Syrien) [740-733 f.Kr.] och kung Peqach, son till Remaljaho, från Israel [Nordriket, 752-732 f.Kr.] och gick upp till Jerusalem för att kriga och de belägrade Achaz men kunde inte övervinna honom. [2 Krön 28:16–21]
Och Achaz sände budbärare till Tiglat-Peleser, Assyriens kung [Tiglat-Peleser III], och sa: "Jag är din tjänare och din son, kom och rädda mig ur Arams kungs hand och från Israels kungs hand, som reser sig upp mot mig."
Och Achaz tog silver och guld som fanns i Herrens (Jahves) hus och i skattkammaren i kungens hus och sände som en gåva till Assyriens kung.
Sedan gick kung Achaz till Damaskus för att möta Tiglat-Peleser, Assyriens kung [och tacka honom]. När kung Achaz fick se altaret som fanns i Damaskus [blev han imponerad och] skickade han en skiss av det till Orija, prästen, med en detaljerad ritning (mått), i enlighet med hela dess hantverk.
Och Orija, prästen byggde altaret [i Jerusalem i Guds tempel] efter allt det som kung Achaz hade sänt från Damaskus, så gjorde Orija, prästen, och tillverkade det innan kung Achaz kom från Damaskus.
Och kung Achaz befallde Orija, prästen och sa: "På det stora altaret ska morgonens brännoffer och aftonens matoffer och kungens brännoffer och hans matoffer med brännoffret från hela landets folk och deras matoffer och deras drickoffer offras och stänk allt blod mot det från brännoffren och allt blod från offren, men bronsaltaret ska vara för mig att se på."
Och Orija, prästen, gjorde allt som kung Achaz befallde.
Och kung Achaz skar av (bröt i bitar) kanten på fundamentet och tog bort bäckenet från det, och han tog bort havet från kopparoxarna som var under det och ställde det på ett fundament (golv) av stenar.
Vad mer finns om Achaz gärningar, och vad han gjorde det är skrivet i Juda kungars krönika.
Och Achaz sov med sina fäder och blev begravd med sina fäder i Davids stad. Och Hiskia, hans son, regerade i hans ställe.
[Hosea (hebr. Hoshea) blir Israels sista kung.]
I 12:e året till Achaz, Juda kung, började Hosea, Elahs son, regera i Samarien och regerade över Israel 9 år.
[Hiskia regerade Juda (Sydriket) i 29 år (727-698 f.Kr.).]
I Hoseas, Elahs sons, tredje regeringsår i Israel, började Hiskia, Achaz son, kung i Juda, att regera.
Och Jesaja, profeten, ropade till Herren (Jahve) och han förde tillbaka skuggan tio steg som den redan hade tillryggalagt på Achaz urtavla.
Och altaret som var på taket till Achaz övre kammare som Juda kung hade gjort och altarna som Manasse hade gjort på de båda gårdarna i Herrens (Jahves) hus, bröt han sönder och han slog ner dem därifrån och kastade stoftet av dem i Kidrons bäck.
dennes son Achaz,
dennes son Hiskia,
dennes son Manasse,
Jotam gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad. Hans son Achaz blev kung efter honom.
[Achaz regerade Juda (Sydriket) i 19 år (743-727 f.Kr.).]
Achaz var 20 år när han blev kung, och han regerade 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i Herrens ögon så som hans fader David,
Vid samma tid sände kung Achaz bud till kungarna i Assyrien med begäran om hjälp,
Herren ville förödmjuka Juda på grund av Ahaz, den israelitiske kungen, därför att han var orsak till lössläppthet i Juda och var trolös mot Herren.
Trots att Achaz plundrade Herrens (Jahves) hus, kungapalatset och furstarna och gav det till Assyriens kung, hjälpte det honom inte.
I sin nöd syndade denne kung Achaz ännu mer genom trolöshet mot Herren.
Och Achaz samlade ihop de kärl som fanns i Guds hus och bröt sönder kärlen i Guds hus, stängde igen dörrarna till Herrens (Jahves) hus och gjorde sig altaren i varje gathörn i Jerusalem.
Achaz gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Jerusalem inne i staden, för de lade honom inte i Israels kungars gravar. Hans son Hiskia blev kung efter honom.
[På gränsen mellan bergsbygden i Juda och Negev i söder ligger den strategiskt viktiga Arad. Nya analyser 2020 av det organiska material som hittades på två pelare i templet under den första utgrävningen på 1960-talet har visat rester av frankincense och cannabis. Blandat med cannabis var dynga, som användes för att höja temperaturen så cannabisröken kunde producera rök med hallucinogena egenskaper. Templet dateras till 750 f.Kr. Templet är sedan förstört senare, men inte bränt. Vilket stämmer överens med Hiskias reformer som startade 715 f.Kr., se 2 Kung 18:4.]
Alla de kärl som kung Achaz under sin regering i trolöshet förkastade har vi återställt och helgat, och de står nu framför Herrens altare."
Synen av Jesaja (hebr. Jeshajaho), son till Amots, som han såg angående Juda och Jerusalem (i de tider, under de dagar)
Ussia [hebr. Uzzijaho; regerade 792-740 f.Kr. – en god kung, men dog som spetälsk, se 2 Krön 26],
Jotham [regerade ca 772-750 f.Kr. – en god kung, se 2 Krön 27],
Achaz [regerade ca 735-715 f.Kr. – gjorde det som var ont, se Jes 7–8; 2 Kung 16; 2 Krön 28] och
Hiskia [hebr. Chizkijaho; regerade 715-686 f.Kr. – en god kung och reformator, se Jes 36–39; 2 Kung 18–20; 2 Krön 29–32]
var kungar i Juda.
[Jesajas far hette Amots. Hans namn är snarlikt profeten Amos från Tekoa (som levde tidigare i mitten på 700-talet) och skrev Amos bok, se Amos 1:1. Jesaja fick sin kallelse 740 f.Kr. (Jes 6:1–3, 6) och hans 50-åriga tjänst sträcker sig över fyra kungars regeringsperioder fram till 686 f.Kr. Enligt traditionen blev han ihjälsågad som martyr av Manasse (Hiskias son), se 2 Kung 21:1–6; Heb 11:37.]
Det hände under Achaz dagar, son till Jotham, son till Ussia (hebr. Uzzijaho), Juda kung [735-715 f.Kr.], att kung Retsin från Aram (Syrien) [740-733 f.Kr.] och kung Peqach, son till Remaljaho, från Israel [Nordriket, 752-732 f.Kr.] gick upp till Jerusalem för att kriga mot det. [2 Kung 16:5–18; 2 Krön 28:16–21]
Sedan sa Herren (Jahve) till Jesaja: "Gå ut nu och möt Achaz, du och Shear Jashov [som betyder: 'en kvarleva ska återvända'], din son. Vid slutet på akvedukten [2 Kung 18:17] vid den övre dammen, på huvudvägen vid Valkarfältet [plats där textilier tvättades och torkades],
Herren talade ytterligare till Achaz [kungen över Juda] och sa:
Men Achaz svarade: "Jag vill inte fråga eller pröva Herren (Jahve)." [Detta var en falsk ödmjukhet, den egentliga orsaken var att han redan hade slutit förbund med Assyrien och deras gudar. Allt silver och guld i templet hade han skickat dit som en gåva för att de skulle beskydda honom. Han hade även offrat sin egen son till avgudar, se 2 Kung 16:1–9.]
Det år då kung Achaz dog [omkring 715 f.Kr.] kom detta budskap (profetord, denna börda):
Se, jag ska låta skuggan på urtavlan, som har gått ner på Achaz solur, återvända baklänges (gå tillbaka) tio steg." Så återvände solen tio steg, med de steg som den hade gått ner.
Herrens (Jahves) ord som kom till [profeten] Hosea (hebr. Hoshea; betyder: frälsning), Beris son, i de dagar då
Ussia (hebr. Uzzijaho) [Sydrikets 10:e regent; regerade 792-740 f.Kr.],
Jotam [Sydrikets 11:e regent; regerade 759-740 f.Kr. tillsammans med sin spetälske far, sedan själv fram till 743 f.Kr.],
Achaz [Sydrikets 12:e regent; regerade 743-727 f.Kr.]
och Hiskia (hebr. Jechizqijah) [Sydrikets 13:e regent; regerade 727-698 f.Kr.]
var kungar i Juda [det södra riket]
och de dagar då
Jerobeam [den andre, regerade 793-753 f.Kr.] var Israels [det norra rikets 13:e] kung.
[Hosea verkade som profet i det norra riket under omkring 40 år (760-722 f.Kr.). Här nämns bara Jerobeam II i det norra riket. De sex sista kungarna är: Sakarja, Sallum, Menachem, Peqachjah, Peqach och Hosea. De regerar från ca 750 till 722 f.Kr. då huvudstaden Samarien intogs av den assyriske härskaren Sargon II och landets befolkning deporterades till Assyrien.]
Herrens (Jahves) ord som kom till Mika (hebr. Michah), från Morashit [som förmedlade dessa profetiska ord] i de dagarna [758-698 f.Kr.] då Jotam, Achaz och Hiskia (hebr. Jechizqijah) var kungar i Juda [det södra riket]. Detta är vad han såg angående Samarien och Jerusalem.
[Mika kom från staden Moreshet Gat i sydvästra Juda, se även vers 14. Det är inte helt belagt vilken stad det är, men Jerome (347-419 e.Kr.) skriver att den ligger en dryg kilometer öster om Beit Guvrin vilket gör Tell Goded till en bra kandidat. Mika "såg" dessa profetior över Samarien och Jerusalem. Intressant är att från toppen av Tell Goded kan man se många av de städer som Mika nämner som Betlehem, Jerusalem, Lachish, osv. De tre kungarna som nämns är:
• Jotam (gjorde det som var rätt inför Herren, se 2 Kung 15:33–34) regerade 758-743 f.Kr.
• Hans son Achaz (var en ond kung, se 2 Kung 16:2) regerade 743-727 f.Kr.
• Hiskia (gjorde det som var rätt inför Herren, se 2 Kung 18:3) regerade 727-698 f.Kr.]
Ussia födde Jotam,
Jotam födde Achas,
Achas födde Hiskia,