9048 – ם (m)

dem


Typ:
Personligt pronomen pluralis tredje person Personligt pronomen pluralis tredje person
 
mask. maskulinum
 
Hebreiska: ם (m)
Uttal: m
Talvärde: 600 (600)    ord med samma talvärde
Användning: 224 ggr i GT

Beskrivning

3:e person maskulinum plural

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Suffix Suffix
pron. 3p pl. pronomen tredje person maskulinum pluralis
-224
-224


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (224 förekomster i 208 verser)

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.