8394 – תְּבוּנָה (tevona)

förstånd


Typ:
Hebreiska: תְּבוּנָה (tevona)
Ursprung: and (feminine) תְּבוּנָה eller תּוֹבֻנָה från H0995 (בִּין)
Användning: 42 ggr i GT

Engelsk översättning

understanding
discretion, reason, skilfulness, understanding, wisdom

Engelsk beskrivning

1) understanding, intelligence
1a) the act of understanding
1a1) skill
1b) the faculty of understanding
1b1) intelligence, understanding, insight
1c) the object of knowledge
1d) teacher (personification)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (42 st)


Jag har fyllt honom med Guds Ande, med vishet (förmågan att skilja mellan rätt och fel) förstånd (förmågan att kunna bygga och konstruera) och kunskap (en personlig erfarenhet av) att kunna utföra uppgiften, och i alla slags hantverk,
och han har fyllt honom med Guds Ande i vishet, i förståelse och i kunskap och i allt slags hantverkskunskap,
Och Betsalel och Oholiav ska arbeta och varje man med ett vist hjärta i vilken Herren (Jahve) har lagt vishet och förståelse till att veta hur man gör allt arbete för tjänsten i helgedomen enligt allt som Herren (Jahve) har befallt."
De är ett folk utan rådgivare,
    och det finns ingen kunskap hos dem.
Och Gud (Elohim) gav Salomo vishet och mycket stor kunskap och ett stort (ordagrant expanderat, utvidgat) hjärta, som sanden på havets strand.
Han var son till en änka från Naftali stam och hans far var en man från Tsor. En kopparslagare, och han var full av vishet och kunskap och yrkesskicklighet, för att arbeta med allt slags kopparslageri. Och han kom till kung Salomo och utförde allt hans arbete.
Finns vishet [bara] hos de gamla?
Finns förstånd [bara] hos dem som lever ett långt liv? [Ordagrant "bland de gamla – vishet, långt liv – förstånd." Det kan vara ett påstående eller en fråga. Utifrån sammanhanget verkar det som Job ifrågasätter sina vänners påstående, se Job 15:10, för att sedan gå vidare med att det är bara Gud som har all vishet och kunskap.]
Hos Gud [och bara hos honom] finns [fullkomlig] vishet och makt (styrka),
    hos honom finns råd och förstånd (insikt).
I sin vigör (koach) rör han upp havet [nationer, folk]
    och i sitt förstånd (hebr. tevona) genomborrar han Rahav [Stoltheten – Leviatan, se Job 9:13].
Min mun ska tala visdom,
    mitt hjärtas begrundan (tanke) ska vara förstånd.
Han var en herde för dem med hjärtats integritet
    och ledde dem med skickligheten i sin hand.
Till honom som gjort (skapat) himlarna med förstånd (kunskap),
    för evigt (i evighet) varar hans nåd (omsorgsfulla, trofasta kärlek).
Stor är vår Herre (Adonai) [fokus på Guds storhet och makt],
    och överflödande (väldig) i kraft,
    hans vishet (förstånd, intelligens) är utan gräns [den är obegränsad och går inte att räkna ut eller teckna ner].
genom att aktivt (uppmärksamt) lyssna till visheten
    och böja ditt hjärta till klokheten (insikten, förståndet)
    
    [ödmjukar dig inför Guds kunskap, och sträcker dig emot den med all din kraft],
om du ropar efter förståelse (urskillningsförmåga)
    och höjer din röst för att kalla på klokhet (insikt, förståelse),
För Herren (Jahve) ger vishet,
    från hans mun kommer kunskap och förstånd (insikt).
Omdöme (eftertänksamhet) ska vaka över dig,
    och klokhet ska beskydda dig.
Lycklig (välsignad, glad, avundsvärd) är den som hittar visheten,
    och den som införskaffar (drar till sig, bygger upp) kunskap (förstånd).
Genom vishet har Herren (Jahve) lagt jordens grund,
    med förstånd har han fastställt (berett) himlarna.
Min son (vän, barn), var uppmärksam på min vishet
    [Guds vishet som jag, Salomo, har lärt mig av egna, ofta kostsamma erfarenheter],
    vänd ditt öra till mitt förstånd (lyssna noga),
Är det inte så att fru vishet ropar,
    och fröken förstånd höjer sin röst?
    [I motsats till den lösaktiga kvinnan i kapitlet innan så är det inget hemlighetsmakeri,
    inbjudan att ta emot vishet och förstånd går ut helt öppet till alla.]

En [oresonlig] dåre ser det som en sport att tänka ut (planera, uppfinna) ondska,
    men den förståndige finner nöje i [gläder sig i stället åt och uppskattar] vishet.
Den som är utan vett förringar sin granne (värderar sin landsman lägre än vad som är rättvist),
    medan den som har insikt (förstånd) bevarar lugnet (sprider inte rykten).
Den som är sen till vrede har stor kunskap (insikt, förståelse),
    men den som är hetlevrad exponerar sin dåraktighet och gör den ännu mer uppenbar.
Dårskap tilltalar den som saknar hjärta och förstånd,
    men den som har förståelse (insikt, förstånd) går sin väg rakt fram.
Den som har kunskap (vishet) är sparsam med sina ord [Jak 1:19],
    och en man med insikt (förståelse) har en dyrbar (värdefull, högt aktad) ande.
En [oresonlig] dåre har ingen längtan efter förstånd (finner ingen glädje att söka insikt och vishet),
    han vill bara uttrycka sina egna åsikter.
Den som skaffar vishet (ordagrant "hjärta", ett gott omdöme, förmåga att känna) älskar sitt eget liv,
    den som bevarar urskillningsförmåga (insikt) får framgång (lycka).
Planerna (själva beslutsprocessen) i en människas hjärta är som djupa vatten,
    en förståndig människa drar upp dem [från källan inom sig].
Det finns ingen mänsklig vishet,
    kunskap eller vägledning som kan mäta sig mot Herrens (Jahves) vishet.
Det krävs skicklighet och vishet för att bygga ett hus (hem, en familj),
    och det krävs förstånd (insikt, förmåga att förstå) att bygga det på en god grund.
En furste (ledare) som saknar förstånd (insikt, förståelse) är en grym tyrann,
     men den [ledare] som hatar orättfärdiga inkomster (avskyr girighet) ska leva länge.
Av vem tog han råd, och vem instruerade honom
    och lärde honom den rätta vägen,
och lärde honom kunskap
    och lät honom känna till (vara intimt förtrogen med) gott omdöme?
Vet du inte (är du inte väl införstådd med)?
    Har du inte hört? Herren (Jahve) är en evig Gud (Elohim),
    skapare av hela världen (jordens ändar).
Han blir inte trött eller utmattad,
    hans förstånd är outrannsakligt (omöjligt att till fullo utforska).
Och ingen betänker i sitt hjärta,
    inte heller finns där kunskap (intim förståelse) eller förstånd till att säga:
"Jag har bränt upp hälften av det i eld
    och jag har även bakat bröd på dess kol,
    jag har grillat köttet och ätit det,
ska jag då göra en styggelse av resten?
    Ska jag falla ner inför stocken av trä?"
Han som har gjort jorden med sin styrka och makt,
    som har etablerat världen med sin vishet
    och har spänt ut (expanderat) himlarna (universum) med sin kunskap (förståelse, insikt).
    [Se även 2 Sam 22:10; Jer 51:15]
Han som har gjort jorden med sin styrka och makt, som har etablerat världen med sin vishet och har spänt ut (expanderat) himlarna (universum) med sin kunskap (förståelse, insikt). [Jer 10:12] [Här används det hebr. nata expandera, spänna ut, om himlarna, universum, se 2 Sam 22:10.]
Genom din vishet och din urskiljningsförmåga
    har du fått rikedomar
och har fått guld och silver
    i din skattkammare.
Nu syndar de mer och mer (fortsätter de i synd; adderar, ökar sin synd)
    och har gjort sig gjutna avbilder av sitt silver efter sitt eget förstånd,
avgudar alla av dem gjorda av hantverkare.
    Om dem säger de:
    "Den som offrar – människa – kysser kalvar [de gjutna avgudarna av kalvar, se 1 Kung 19:18; Job 31:27]." [Sista delen i versen är svåröversatt. Det kan syfta på människooffer, men troligare är nog ändå att ordet hör ihop med sista orden så det blir i betydelsen "människor kysser avgudar av kalvar". I hela stycket finns kopplingen till uttåget ur Egypten, se även 2 Mos 32:8.]
Alla sammansvärjningens män förde dig till gränsen,
    männen som hade fred med dig har bedragit dig och besegrat dig.
De som åt ditt bröd
    lade ut en snara under dig
    i vilken det inte finns någon urskiljning.
    [Alla som hamnar i snaran fångas av den.]
Ska inte jag på den dagen
    förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve)
utrota Edoms kloka män
    och skilja ut Esaus berg?Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.