8346 – שִׁשִּׁים (shishim)

sextio, 60


Typ:
Substantiv Substantiv
 
Kategori:  Enheter  Tal – siffra
Hebreiska: שִׁשִּׁים (shishim)
Uttal: shi-shim
Talvärde: 1210 (300 + 300 + 10 + 600)    ord med samma talvärde
Ursprung: multiple of H8337 (שֵׁשׁ)
Användning: 63 ggr i GT

Beskrivning

Sextio

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Siffra Siffra
pl. maskulinum pluralis
-59
Subst. Substantiv
pl. maskulinum pluralis
-18


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (63 st)


1 Moseboken (8)

Mahalalel levde 65 år innan han fick Jared,
Jared levde 162 år innan han fick Henok (Chanoch),
Jareds alla dagar (hela hans livslängd) var 962 år,
sedan dog han.
Henok [hebr. Chanoch – betyder "tillägnad" och "invigd"] levde 65 år innan han fick Metoshelach (Metusalem).
Henoks alla dagar (hela hans livslängd) var 365 år. [Här kommer inte frasen "sedan dog han".]
Metoshelachs alla dagar (hela hans livslängd) var 969 år,
sedan dog han.
[Hans ålder är den högsta som finns angiven i Bibeln. Han var med och såg hur arken byggdes och dog samma år som floden kom. Det vet vi eftersom Noa var 600 år då floden kom, se 1 Mos 7:11. Metoshelach fick Lemech då han var 187 år. Ytterligare 182 år senare föddes Noa, se 1 Mos 5:25–29. Summan av 187 + 182 + 600 är 969.]
Och efter kommer hans bror – och hans hand håller tag om Esaus häl (hebr. akev). Och man gav honom namnet Jakob (hebr. Jaaqov). Isak var 60 år gammal när de föddes.
[Båda sönernas namn finns med i ordlekar. Jakobs namn anspelar på att han "håller hälen". Den äldre brodern benämns alltså efter sitt utseende och den yngre efter sina handlingar. Esau är född rödaktig och Jakob är född att ta någon i hälen. Verbet aqav har en negativ betydelse att tränga undan, bedra och ta undan, se 1 Mos 27:36; Jer 9:4.]
[Sammanfattning:]
Alla personer (själar, liv) som tillhörde Jakob, som kom till Egypten, de som kommit från hans länd, liksom Jakobs söners hustrur – totalt var de 66 personer (själar, liv).

3 Moseboken (3)

Men om hon föder en flicka ska hon vara oren två veckor som under sin menstruation och 66 dagar ska hon fortsätta med sin blodrening.
Gäller din uppskattning (värdering) en man från 20 års ålder till 60 års ålder, ska den vara
50 shekel silver [0,6 kg] efter helgedomens shekel.
Och om det är från 60 års ålder och uppåt, ska uppskattningen (värderingen) vara
15 shekel [171 gram] silver för en man (hebr. zachar) och
10 shekel [114 gram] silver för en kvinna (hebr. neqevah).

4 Moseboken (11)

detta var antalet av dem av Dans stam, de var 62700.
och deras avdelning och de som är räknade bland dem, 62700.
från de förstfödda av Israels söner tog han pengarna, 1365 shekel [15,6 kg silver] efter helgedomens shekel,
All boskap till offrandet av shalomoffer (gemenskapsoffer) var:
24 oxar,
baggarna – 60 [st],
getterna av hankön – 60 [st],
årsgamla lamm av hankön – 60 [st]. Detta var altarets invigningsoffer efter att det blivit smort.
Dessa är Isaskars familjer, de som var räknade av dem, 64300.
[Första räkningen: 54400, en ökning på 9900.]
Dessa är Zevoluns familjer, de som räknades av dem, 60500.
[Första räkningen: 57400, en ökning på 3100.]
Alla shochamiternas familjer, de som räknades av dem, 64400.
[Första räkningen: 62700, en ökning på 1700.]
61000 åsnor,
åsnor 30500, av vilka Herrens (Jahves) hyllning var 61,

5 Moseboken (1)

Och vi tog alla hans städer vid den tiden – det fanns inte en stad som vi inte tog från dem – 60 städer, hela Argovs område, Ogs kungarike i Bashan.

Josua (1)

Och gränsen var från Mahanaim, alla Ogs, Bashans kungs kungariken, och Jairs byar, som är i Bashan, 60 städer.

2 Samuelsboken (1)

Men Davids tjänare hade slagit Benjamin, Avners män – totalt 360 män hade dött. [I duellen (vers 14) hade 348 av Avners män dött, jämfört med 7 av Joavs män.]

1 Kungaboken (4)

Gevers son – i Ramot-Gilead, som hade Jairs, Manasses sons, byar i Gilead; han hade även Argovs område i Bashan, 60 stora städer med murar och bommar av brons;
Och Salomos underhåll [för att livnära alla tusentals personer som var i hans tjänst] för en dag var
30 kor-mått [11,7 kubikmeter] fint mjöl
och 60 kor-mått [23,4 kubikmeter] grovt mjöl,
Huset som Salomo byggde till Herren (Jahve) var
60 alnar [27 meter] långt
20 alnar [9 meter] brett och
30 alnar [13,5 meter] högt.
[Måtten är enligt den kungliga alnen som är 54 cm lång, se 2 Krön 3:3]
Vikten av guldet som kom till Salomo under ett år var 666 talenter [23 ton] guld,

2 Kungaboken (1)

och från staden tog han en ledare som var satt över stridsmännen och fem män av dem som såg kungens ansikte, som de fann i staden, och skrivaren till arméns härhövitsman, som mönstrade landets folk, och 60 män från landets folk som blev funna i staden.

1 Krönikeboken (6)

Därefter gick Chetsron in till Makirs, Gileads fars, dotter. Henne tog han till hustru när han var 60 år gammal. Hon födde Segub åt honom.
Men geshureerna och araméerna tog ifrån dem Jairs byar samt Kenat med underlydande orter, 60 städer. Alla dessa var söner till Makir, Gileads far.
Rubens barn och gaditerna och ena hälften av Manasse stam var tappra män som bar sköld och svärd och spände båge och var tränade för krig. De utgjorde 44760 stridsberedda män.
liksom deras bröder, huvudmän för sina familjer. De var 1760 män och mycket kunniga i de sysslor som hörde till tjänstgöringen i Guds hus.
Oved-Edom och deras bröder var 68 till antalet. Oved-Edom, Jedutuns son, och Hosa gjorde han till dörrvakter.
Alla dessa hörde till Obed-Edoms ättlingar, de själva och deras söner och bröder, dugliga och kraftfulla män i tjänsten, tillsammans sextiotvå ättlingar till Obed-Edom.

2 Krönikeboken (5)

När Salomo byggde Guds (Elohims) hus, lade han grunden så att det blev 60 alnar [27 meter] långt och 20 alnar [9 meter] brett efter det gamla alnmåttet. [Den äldre kungliga alnen var längre än den nya. Denna notering finns inte i 1 Kung 6:2.]
Det guld som årligen kom in till Salomo vägde 666 talenter,
Och Rechavam älskade Maaka, Avshaloms dotter, mer än alla sina andra hustrur och bihustrur. Han hade tagit 18 hustrur och 60 bihustrur, och han blev far till 28 söner och 60 döttrar.
Han kom med 1200 vagnar och 60000 ryttare, och ingen kunde räkna det folk som följde honom från Egypten: libyer, suckeer och nubier.

Esra (7)

Zakkajs söner: 760
Adonikams söner: 666
Hela församlingen tillsammans utgjorde 42360 personer,
från Shelomits söner, Josifjas son, och 160 män med honom,
från Adonikams söner, de kom senare men detta är deras namn, Elifelet, Jiel och Shemaja och 60 män med dem,

Nehemja (6)

Zakkajs söner: 760
Adonikams söner: 667
Bigvajs söner: 2067
Hela gruppen (församlingen) utgjorde sammalagt 42360,
Några av familjernas överhuvuden gav till skattsamlingen till arbetet:
20000 gulddrachmer [170 kg guld]
2200 silverminor [1200 kg silver]
Perets barn (ättlingar) som bodde i Jerusalem utgjorde tillsammans 468 vapenföra män.

Höga Visan (2)

Se, det är Salomos bärstol,
60 krigare av de mäktiga männen (hjältarna) i Israel går runtomkring den.
[Några före, några efter och några på sidorna i god ordning.]
Det finns 60 drottningar
och det finns 80 konkubiner
och jungfrur utan antal (oräkneligt många).

Jesaja (1)

För Damaskus är Arams huvud och Damaskus huvud är Retsin. Innan 65 år har gått ska Efraim brytas ner och inte vara ett folk.

Jeremia (1)

och från staden tog han en ledare som var satt över stridsmännen och sju män av dem som såg kungens ansikte, som de fann i staden, och skrivaren till arméns härhövitsman, som mönstrade landets folk, och 60 män från landets folk som blev funna mitt i staden.

Hesekiel (1)

Han mätte upp pelarna till 60 alnar [32 meter]. Fram till pelaren nådde förgården runt omkring portbyggnaden.

Daniel (4)

[Nu delas de 70 sjuperioderna in i tre grupper: 7, 62 och 1. Den sista delen har två halvor.]
Det ska du veta och förstå att från det att ett ord (en order) om att
återställa och bygga upp Jerusalem igen,
till en smord (messias), en furste [kommer],
ska det vara 7 sjuperioder [49 år].
Under 62 sjuperioder [434 år]
ska den [staden Jerusalem] på nytt bli uppbyggd,
med torg (marknadsplats och gator) och försvarsmurar (eller vattensystem),
även under svåra tider. [Neh 4:1; 9:36–37]
Efter de 62 sjuperioderna [434 år] ska en smord (Messias) bli avlägsnad (utrotad, avrättad, se 3 Mos 7:20; Jes 53:8),
och han ska inte ha något (vara längre).
[Kungar i Israel smordes, så en smord eller en messias kan både syfta på en "vanlig" kung och den kommande Messias. Även Kyros kallas "min smorde" i Jes 45:1. Den sista delen är inte helt tydlig. Vad är det han inte ska ha längre? Utifrån sammanhanget så ska denne kungen upphöra att ha rollen som kung/messias för sitt folk. Det går också att tolka "inte ha något" som att han ska avrättas fattig och utblottad. Ur ett messianskt perspektiv kan denna vers beskriva hur Jesus kom som en tjänare för att dö för världens synd, utblottad på korset.] Staden och helgedomen [Jerusalem och templet] ska förstöras av en kommande ledares folk [trupper],
dess [templets] förstörelse ska komma som en störtflod [hastigt och helt förödande].
[Templet vanhelgades 167 f.Kr. av Antiochos IV Epifanes. År 70 e.Kr. förstörde romarna Jerusalem och templet, något som även Jesus förutsade, se Luk 19:44.]Ända till slutet är det bestämt (inristat) [förutbestämt genom Guds beslut, se Jes 10:23; 28:22]
att det ska råda krig med förödelse [plural].Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.