8145 – שֵׁנִי (sheni)

andra, 2:a


Typ:
Substantiv Substantiv
 
Hebreiska: שֵׁנִי (sheni)
Uttal: she-ni    Lyssna
Talvärde: 360 (300 + 50 + 10)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H8138a (שָׁנָה)
Användning: 155 ggr i GT

Beskrivning

Räknetal – den andra.

Ursprung

från H8138a (שָׁנָה):

שָׁנָהshanahH8138aförändra

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet sheni till följande:

ἕτεροςheterosG2087annan, den andre, annan sak, vissa
σιτευτόςsiteutosG4618gödd

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
-82
-68
-3
-2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (155 förekomster i 150 verser)

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.