2199 – זָעַק (zaaq)

ropa


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: זָעַק (zaaq)
Uttal: za-aq
Talvärde: 177 (7 + 70 + 100)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 74 ggr i GT

Synonymer

זָעַקzaaqH2199
(74 ggr)
ropa
זְעִ֑קzeiqH2200
(1 ggr)
ropa
יָבַבjavavH2980
(1 ggr)
ropa
פָּעָהpaahH6463
(1 ggr)
ropa
צָהַלtsahalH6670a
(8 ggr)
ropa
צָוַחtsavachH6681
(1 ggr)
ropa högt
צָעַקtsaaqH6817
(55 ggr)
ropa högt, högljutt skria, skrika, ropa
צָרַחtsarachH6873
(2 ggr)
ropa
קָרָאqaraH7121
(744 ggr)
ropa, proklamera, kalla, namnge
רוּעַroaH7321
(44 ggr)
ropa högt, uppge ett härskri, blåsa alarm
רָנַןrananH7442b
(54 ggr)
ropa, skrika, jubla, sjunga, höja gälla triumferande jubelrop, glädjerop
שְׁאָגָהsheagahH7581
(7 ggr)
rytande, jämrande
שָׁוַעshavaH7768
(21 ggr)
ropa i smärta, ropa på hjälp, rop
שֶׁוַעshevaH7773
(1 ggr)
ropa i smärta, ropa
תְּרוּעָהteroahH8643
(36 ggr)
rop, larmsignal
*Staplarna visar hur många gånger ordet används i Gamla testamentet.

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet zaaq till följande:

ἀναβαίνωanabainoG0305stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp
ἀναβοάωanaboaoG0310ropa med hög röst
ἀνακράζωanakrazoG0349skrika
βοάωboaoG0994ropa
καλέωkaleoG2564kalla, benämna, kallas, heta, ropa, yttra med hög röst, kalla ut, kalla fram, bjuda
κηρύσσωkerussoG2784predika, ropa ut, berätta
κράζωkrazoG2896skrika, ropa
κραυγήkraugeG2906rop
παραγγέλλωparaggelloG3853befalla
στενάζωstenazoG4727sucka

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to cry out
assemble, call (together), (make a) cry (out), come with such a company, gather (together), cause to

Engelsk beskrivning

1) to cry, cry out, call, call for help
1a) (Qal)
1a1) to call (to one's aid)
1a2) to cry, cry out (in need)
1b) (Niphal) to be assembled, be called together, be joined together
1c) (Hiphil)
1c1) to call, call out, call together, summon
1c2) to make a crying, proclaim
1c3) to have a proclamation made
1c4) to call out to, call out at


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (74 st)


2 Moseboken (1)

Många år senare dog Egyptens kung [som var ute efter Mose liv]. Israeliterna fortsatte att sucka på grund av sitt slaveri. De ropade i sin nöd, och deras klagan steg upp till Gud.

Josua (1)

Och allt folket som var i Ai kallades samman för att jaga efter dem, och de jagade efter Josua och drogs bort från staden.

Domarboken (13)

Och när Israels söner ropade till Herren (Jahve) reste Herren (Jahve) upp en frälsare (räddare) åt Israels söner som räddade dem – Otniel [Guds lejon], Kenaz son, Kalebs yngre bror.
Men när Israels söner ropade till Herren (Jahve) reste Herren (Jahve) upp en frälsare (räddare), Ehud, Geras son, Benjamins son, en vänsterhänt man, och Israels söner sände en gåva med honom till Eglon, Moavs kung. [Namnet Benjamin betyder ordagrant "högra handens son". Författaren noterar ironiskt att Ehud var vänsterhänt, en egenskap som skulle visa sig avgörande för utgången i denna berättelse, se vers 16 och 21. Benjaminiterna var kända för deras skicklighet att använda slungor med sin vänstra hand (Dom 20:16).]
Och Barak kallade samman Zevolun och Naftali till Kedesh, och de gick upp 10 000 män till fots och Debora gick upp med honom.
Och Sisera samlade ihop alla sina vagnar, 900 vagnar av järn, och allt sitt folk som var med honom från Charoshet-Hagojim ("hednafolkens skogsland") till Kishons bäck [som rinner genom Jezerelslätten och mynnar ut i dagens Haifa].
Och Israel blev mycket små (utarmade, fattiga, betryckta – Israel var mycket lågt) på grund av Midjan, och Israels söner ropade till Herren (Jahve). [Midjaniterna, tillsammans med amalekiterna och andra folk från öst (vers 3) ägnade sig inte primärt åt att strida, som tidigare fiender, istället stal och skövlade de landet. Den första attacken mot Israel kom just från amalekiterna. Då hade man inte ens kommit in i landet utan var fortfarande på vandring. Amalekiterna använde sig av kameler och var specialiserade att göra överraskningsattacker där man kom och plundrade och rövade, se 2 Mos 17:8; 5 Mos 25:17–18.]
Och det hände när Israels söner ropade till Herren (Jahve) på grund av midjaniterna [som tog deras spannmål]
Men Herrens (Jahves) Ande klädde Gideon och han blåste en shofar, och Aviezer samlades efter (bakom) honom.
Och han sände budbärare över hela Manasse och även de samlades efter (bakom) honom, och han sände budbärare till Asher och till Zevolun och till Naftali och de kom upp och mötte honom.
Och Israels söner ropade till Herren (Jahve) och sade: "Vi har syndat mot dig i det vi har övergett vår Gud (Elohim) och har tjänat baalerna." [Detta är första och enda gången i boken som israeliternas bön om hjälp beskrivs i detalj. I svaret som följer saknas ett verb, det är underförstått räddat eller frälst. I uppräkningen som följer räknas sju fiender, på samma sätt som i vers 6.]
Gå och ropa till gudarna som ni har valt, låt dem rädda er i er tid av nöd."
Och Jiftach sade till dem: "Jag och mitt folk var i stor strid med Ammons söner och när jag ropade på er räddade ni mig inte från deras hand.
De var långt borta från Michas hus, och männen som var i husen som fanns vid Michas hus, de ropade och de hann upp Dans söner.
Och de ropade till Dans söner och de vände sig (sina ansikten) mot dem och sade till Micha: "Vad [fattas] till dig, eftersom du ropar?"

1 Samuelsboken (10)

Och när han kom satt Eli på sin stol vid vägkanten och spanade [vaktade nervöst], för hans hjärta var oroligt för Herrens (Jahves) förbundsark. Och när mannen kom in i staden och berättade nyheten, brast hela staden ut i klagorop.
Så de skickade Guds (Elohims) ark till Ekron. Och det skedde när Guds (Elohims) ark kom till Ekron att invånarna ropade och sade: "De har fört Israels Guds (Elohims) ark till oss för att slakta oss och vårt folk."
Och Israels söner sade till Samuel: "Sluta inte att ropa till Herren vår Gud (Jahve Elohim) för oss, så att han räddar oss ur filistéernas hand."
Och Samuel tog ett dilamm och offrade det som ett helt brännoffer till Herren (Jahve). Och Samuel ropade till Herren (Jahve) för Israel, och Herren (Jahve) svarade honom.
Och ni ska ropa den dagen på grund av den kung som ni har valt åt er och Herren (Jahve) ska inte svara er den dagen."
När Jakob kommit till Egypten [2 Mos 12:31–37, 51]ropade era fäder till Herren (Jahve) och Herren (Jahve) sände Mose och Aron som förde ut era fäder från Egypten, och de lät er bo på denna plats.
Och de ropade till Herren (Jahve) och sade: 'Vi har syndat eftersom vi har övergivit Herren (Jahve) och har tjänat baalerna och aserorna [pålar för avgudadyrkan]. Men befria oss nu ur vår fiendes hand och vi ska tjäna dig.'
Och Saul och folket som var hos honom samlades tillsammans och kom till striden, och se, varje mans svärd var emot hans granne och där var ett mycket stort nederlag.
"Jag ångrar (sörj-tröstar – hebr. nicham) att jag har gjort Saul till kung, för han har vänt om (vänt sig bort) från att följa mig och mitt ord, han har inte fullgjort befallningarna." Och det bedrövade Samuel och han ropade till Herren (Jahve) hela natten. [Hebr. nicham i vers 11, 29 och 35 översätts ibland till "ångra", men ordet betyder både att känna sorg och att trösta, och också själva "ändringen" i själva skeendet då man går från sorg till att ge tröst. Profeten Nahums namn, som betyder tröst, har samma hebreiska rot (nhm), se även Nah 3:7; Ps 23:4; 71:21. Gud känner sorg över att Saul föll i synd, men börjar nu processen att trösta och ge en ny kung. I vers 29 är det just den "mänskliga aspekten" av att ändra sig, som betonas – nej, sådan är inte Gud!]
Och när kvinnan såg Samuel, skrek hon med en hög röst, och kvinnan talade till Saul och sade: "Varför har du bedragit mig? För du är Saul."

2 Samuelsboken (5)

Och Tamar lade aska på sitt huvud och rev sönder kläderna med många färger som hon hade på sig och hon lade sin hand på huvudet och gick sin väg och grät högt när hon gick.
Och kungen täckte sitt ansikte och kungen ropade med hög röst: "Min son Avshalom, Avshalom, min son, min son!"
Trots att hela min fars hus förtjänade döden i min herre kungens hand, satte du din tjänare bland dem som äter vid kungens eget bord. Vilken rätt har jag till det? Och till att klaga till kungen?"
Och kungen sade till Amasa: "Kalla samman Juda män inom tre dagar och var du på denna plats."
Och Amasa gick och kallade samman Juda män men han dröjde längre än den utsatta tiden som han hade fått bestämd åt sig.

1 Kungaboken (1)

Och det skedde när vagnsledarna såg Jehoshafat att de sade: "Säkert är det Israels kung" och de vände och stred med honom och Jehoshafat skrek.

1 Krönikeboken (1)

De fick hjälp mot dem så att hagariterna och alla som var med dem gavs i deras hand. De ropade till Gud under striden och han bönhörde dem, eftersom de litade på honom.

2 Krönikeboken (3)

När befälen över vagnarna fick se Joshafat, tänkte de: "Där är Israels kung!" Och de omringade honom för att anfalla honom. Då gav Joshafat upp ett rop, och Herren hjälpte honom. Gud drev bort dem ifrån honom.
Om något ont kommer över oss, svärd, straffdom eller pest eller svält, så vill vi träda fram inför detta hus och inför ditt ansikte, för ditt namn är i detta hus, och vi vill ropa till dig ur djupet av vår bedrövelse, och du ska då höra och hjälpa.
Under tiden bad kung Hiskia och profeten Jesaja, Amots son, och ropade till himlarna.

Nehemja (2)

Jeshua och Bani, Kadmiel, Shebanja, Bunni, Sherebja, Bani och Kenani steg upp på leviternas plattform [trapporna ovanför dem] och ropade med hög röst till Herren (Jahve) sin Gud (Elohim).
Men när de kom till ro,
    gjorde de på nytt det som var ont inför dig.
Då lämnade du dem
    i deras fienders hand som fick råda över dem.
Men de ropade på nytt till dig,
    och du hörde det från himlarna,
du räddade dem många gånger
    i din barmhärtighet (oändliga, ömsinta nåd) [plural].

Ester (1)

När nu Mordochaj [Esters fosterfar, se Est 2:7] fick veta allt som hade gjorts (bestämts), rev han sönder sina kläder och satte sig i säck och aska och gick till stadens mitt och ropade med hög, ljudlig och bitter röst. [Att sätta sig i säck och aska är ett vanligt uttryck för sorg, även det bittra ropandet.]

Job (2)

Om mitt land ropar mot mig
    och dess plogfåror gråter tillsammans,
I överflöd
    av förtryck
        ropar man på hjälp (hebr. zaaq).
        Ropar i smärta (hebr. shava)
    från armen av
de mäktiga (stora).
[Versen är formad som en kiasm, där de två verben och synonymerna för rop står centralt och förstärks.]

Psaltaren (5)

De ropade till dig och blev räddade (befriade, hjälpta),
    de förtröstade (litade) på dig och blev inte besvikna
    (behövde inte skämmas, var inte modlösa och gav inte upp hoppet även om de fick vänta). [Här avslutas de två första mindre enheterna av de totalt tolv i denna psalm. Nu i vers 7–11 följer två till med samma mönster. En inledande klagan följd av en bön riktad till Gud hur han tidigare har varit med.]
[Bön:]
ropade de till Herren (Jahve) i sin svåra situation (nöd, smala passage),
    och han räddade (frälste) dem från deras svårigheter (trångmål).
    [Se vers 6, 19 och 28.]
[Bön:]
ropade de till Herren (Jahve) i sin svåra situation (nöd, smala passage),
    och han räddade (frälste) dem från deras svårigheter (trångmål).
    [Se vers 6, 13 och 28.]
Jag höjer min röst och ropar till Herren (Jahve),
    jag höjer min röst och ber till Herren (Jahve) om nåd (oförtjänt kärlek; favör).
Jag har ropat till dig O, Herre (Jahve), jag har sagt:
    "Du är min tillflykt,
    min del i de levandes land."

Jesaja (6)

Yla (vråla, tjut), du port,
    ropa (skrik i ångest) du stad,
smält bort Filisteen,
    allesammans,
för det kommer en rök från norr
    och det finns ingen eftersläntrare i hans led. [Ordet för att smälta betecknar en förändring som inte går att stå emot. Människorna skakar av skräck och kan inte göra någonting åt situationen.]
Cheshbon [öster om Jordan, 4 Mos 21:25–34; Jos 13:17; Dom 11:26]
    och Elale [väster om Jordan, 3 km från Cheshbon, 4 Mos 32:3; Jes 16:9; Jer 48:34] ropar ut,
    deras röster hörs ända till Jahats [Levitisk stad öster om Jordan, se 4 Mos 21:23; Jos 13:8; Jer 48:34].
Därför skriker Moavs stridsmän högt,
    hans själ är matt (svag, förbleknar) i honom.
Mitt hjärta ropar för Moab,
    hennes flyktingar sträcker sig till Tsoar, som en treårig kviga,
som Lochit stiger upp, går de upp med gråt, på
    Choronaims väg häver de upp ett undergångens skri.
Som en gravid kvinna som närmar sig tiden för sin förlossning
    är i smärta och ropar i sitt värkarbete,
    så har vi varit framför ditt ansikte Herre (Jahve).
För folket i Sion som bor i Jerusalem ska inte gråta mer, han ska sannerligen visa nåd (oförtjänt kärlek – hebr. chanan) mot er, när han hör ropet av er röst ska han svara er.
När du ropar (på hjälp)
    låt dem [dina avgudar] som du har samlat (omkring dig) rädda dig,
men vinden ska bära dem långt bort,
    ett andetag ska föra bort dem.
Men den som tar sin tillflykt i mig
    ska besitta landet och ska ärva mitt heliga berg.

Jeremia (8)

Därför säger Herren (Jahve) så: Se, jag ska föra ondska över dem som de inte ska kunna undfly och även om de ropar till mig ska jag inte lyssna till dem.
Och Juda städer och Jerusalems invånare ska gå och ropa till gudarna till vilka de offrat, men de ska inte rädda dem i all deras tid av nöd.
eftersom varje gång jag talar [får ett profetiskt budskap] måste jag ropa:
    "Våld och förtryck kommer!" [Ett budskap om dom, som ännu inte gått i uppfyllelse.]
Herrens ord vållar mig spott och spe hela dagen.
    [Han ansågs vara en falsk profet i folks ögon.]
Jämra er ni herdar och gråt och rulla er [på marken i aska, se Jer 6:26] ni flockens ledare, för dagen för er slakt har kommit i fullhet (full mognad) och jag ska bryta er i bitar och ni ska falla som ett dyrbart redskap.
Varför ropar du över din skada att din smärta är obotlig? Över myckenheten av din synd, då dina överträdelser har förökats, har jag gjort detta mot dig.
Så säger Herren (Jahve): Se, vatten stiger upp ur norr
    [samma metafor som används om den egyptiska armén (Jer 46:8), används här om Babylon]
    och ska bli en översvämmande ström,
och de ska översvämma landet och alla som är där,
    staden och de som bor i den,
och männen ska ropa
    och alla invånare i landet ska jämra sig.
Moav måste skämmas, för det är nedbrutet, jämra er och ropa, berätta det i Arnon, att Moav är fördärvat.
Därför ska jag jämra mig över Moav, ja jag ska ropa för hela Moav, för Qircheresh män ska mitt hjärta stöna.

Klagovisorna (1)

Även när jag ropar på hjälp,
    stänger han ute mina böner.

Hesekiel (4)

Och det skedde när de slog och jag var lämnad (kvar, ensam vid templet) att jag föll på mitt ansikte och ropade och sade: Ack (åh nej), Herrarnas Herre (Adonaj Jahve) ska du förstöra hela Israels återstod när du häller ut ditt raseri över Jerusalem?
Och det hände när jag profeterade att Pelatjaho, Benajas son dog. Sedan föll jag ner på mitt ansikte och ropade med stark röst och sade: "Ack (åh nej), Herrarnas Herre (Adonaj Jahve), ska du göra helt slut på Israels kvarleva?"
Ropa och klaga människobarn,
    för det är över mitt folk,
    det är över Israels furstar,
de är nedstötta av svärdet
    [tillsammans] med mitt folk,
slå dig därför på dina länder (höfter).
Och de ska låta sina röster höras över dig
    och ska ropa bittert
och kasta stoft på sina huvuden,
    de ska rulla sig själva i aska,

Daniel (1)

Då han närmade sig gropen, ropade han på Daniel med ängslan i rösten: "Daniel, den levande Gudens tjänare! Har den Gud som du troget (ständigt, oavsett omständigheter) dyrkar kunnat rädda dig från lejonen?"

Hosea (2)

Och de har inte ropat till mig med sina hjärtan
    genom förhänget runt deras sängar,
de samlar ihop (oroar) sig själva [skär sig, Baalsdyrkare hade den sedan, se 1 Kung 18:28],
    för säd och vin gör de uppror mot mig.
Ska de ropa till mig:
    "Min Gud. Vi, Israel, känner (är intimt förtrogen med) dig?"

Joel (1)

Utlys en helig fasta,
    kalla samman en högtidsförsamling,
de gamla
    och alla landets invånare
till Herrens er Guds (Jahves Elohims) hus
    och ropa till Herren (Jahve).

Jona (2)

Sjömännen blev rädda och ropade var och en till sin gud, och de kastade lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner [samma ord "ner" som i vers 3] i de nedersta delarna av båten och han låg och sov en djup sömn.
Han gjorde ett tillkännagivande och sade:
"I Nineve, på kungens och de styrandes befallning, ska ingen människa eller något djur, kreatursbesättning eller flock med småboskap, smaka (äta) någonting. De får inte beta och inte dricka vatten.

Mika (1)

Sedan ropar de till Herren (Jahve)
    men han ska inte svara dem.
Han ska på den tiden gömma sitt ansikte från dem,
    lika mycket som de har presterat ondska i sina handlingar.

Habackuk (2)

Hur länge, Herre (Jahve), ska jag ropa [om hjälp]
    utan att du hör (lyssnar)?
Jag ropar till dig – "våld (terror – hebr. chamas)",
    ändå vill du inte frälsa (rädda)!
Stenen ska ropa ut från muren
    och bjälkarna i trävirket ska svara den. [Även stenarna och virket i palatsen och husen i Babylon vittnar om hur de har förts dit på ett orättfädigt sätt.]

Sakarja (1)

Sedan ropade han på mig och talade till mig och sade: "Se, de som har gått mot landet i norr har gett vila till (har gjort lätt) min ande i det norra landet.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.