1897 – הָגָה (haga)

muttra, uttala, tänka, förkunna


Typ:
Hebreiska: הָגָה (haga)
Ursprung: en ursprunglig rot (compare H1901 (הָגִיג)
Användning: 25 ggr i GT

Engelsk översättning

to mutter
imagine, meditate, mourn, mutter, roar, [idiom] sore, speak, study, talk, utter

Engelsk beskrivning

1) to moan, growl, utter, muse, mutter, meditate, devise, plot, speak
1a) (Qal)
1a1) to roar, growl, groan
1a2) to utter, speak
1a3) to meditate, devise, muse, imagine
1b) (Poal) to utter
1c) (Hiphil) to mutter


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
10
3
9
1
Totalt    25

Passager (25 st)


Låt inte denna skrift med undervisning (hebr. Torah) [denna instruktionsbok]
    lämna din mun.
Begrunda (reflektera över) den [upprepa den lågmält för dig själv] både dag och natt
    – så att du noga beaktar och följer (vakar över; ser till att göra) allt som är skrivet i den –
    för då ska du lyckas (ordagrant: rusa fram)
    
    på din väg
    och du kan agera vist [med insikt och förstånd och ha framgång]. [Vers 7–8 har flera parallella uttryck. Verben hör och gör (hebr. shama och asha) upprepas i varje vers. Hebreiskan har inte ordet "och" mellan dessa ord, vilket knyter dem ännu tätare tillsammans som en enhet – beakta och följ. Höger/vänster hör ihop med dag/natt och "vart du än går" hör ihop med "din väg". Begrunda (hebr. hagah) innebär att mumla och tala för sig själv i en låg ton, se även Ps 1:2. Ordet "meditera" skulle också kunna användas, men eftersom det ofta förknippas med österländsk religion är det viktigt att lyfta fram Skriftens uppmaning att enbart livnära sig på Guds Ord, se Jes 55:1–3; Joh 6:27, 35.]
Istället har han sin glädje i Herrens (Jahves) undervisning (hebr. Torah)
    och begrundar (upprepar lågmält; tänker på; reflekterar över) hans undervisning (hebr. Torah) både dag och natt. [Jos 1:8]
[Här används Guds personliga namn JHVH, som betecknar hans närvaro bland sitt folk. Det hebreiska ordet hagah innebär att mumla och tala för sig själv i en låg ton. Ordet "meditation" skulle också kunna användas, men då samma ord ofta förknippas med österländsk religion är det viktigt att lyfta fram Skriftens uppmaning att endast livnära sig på Guds Ord. Denna koppling är tydlig i denna vers med uttryck som: "har sin glädje i Herrens undervisning" och "begrundar hans undervisning". Torah (översatt "undervisning") används ofta som benämning på de fem Moseböckerna, men här syftar det bredare och innefattar hela Guds Ord med alla Guds instruktioner.]
Varför larmar hednafolken (planerar nationerna uppror)?
    Varför begrundar (tänker, yttrar, muttrar) folken tomma tankar? [Samma ord som används om den rättfärdige som "begrundar" Herrens ord, se Ps 1:2, används här för att beskriva hur folken fyller sig med fåfängliga tankar. Deras dåraktiga planer är lönlösa. Hednafolken syftar på folk som förenas av ett landområde, medan det andra ordet "folken" mer har att göra med etnicitet. Det finns en övergång från det mer allmänna i "nationerna och folken", i vers 1, till att mer specifikt peka ut kungarna och härskarna för dessa i nästa vers. Crescendot i denna inledning kommer i vers 3 med deras föraktfulla uttalande.]
Min tunga ska berätta om (yttra, tala i låg ton om) din rättfärdighet,
    och prisa dig hela dagen lång!
Den rättfärdiges mun yttrar visdom (talar vishet i låg ton),
    hans tunga säger det som är rätt (kan avgöra och ta rätta juridiska beslut).
de som står efter mitt liv lägger ut snaror.
De som söker min olycka talar om min undergång,
    hela dagen lång muttrar de (betänker, yttrar, talar de i låg ton) oärligheter (sviker, ger falska löften).
När jag kommer ihåg dig
    på min bädd
    och under nattväkterna [plural]
begrundar (talar i låg ton till) dig. [Jos 1:8] [Judarna delade in natten i tre nattpass på vardera fyra timmar. Pluralformen indikerar flera pass, vakna timmar och sömnlösa nätter.]
Ja, också min tunga ska berätta (begrunda, mumla i låg ton) [Jos 1:8] om din rättfärdighet hela dagen,
    eftersom de som försökte skada mig har hamnat i skam och förvirring.
Jag ska rekapitulera (mumla i låg ton, tänka på)
    alla dina verk (allt du gjort)
    hur du agerat (din relation med oss)
ska jag begrunda (tänka på, reflektera över).
de har händer men kan inget göra med dem,
    fötter men kan inte gå,
    inte heller kan de tala (mumla i låg stämma) med sin strupe.
Jag kommer ihåg forna dagar
    [bokstavligt "dagar från öster", som anspelar på att begrunda];
jag talade (talade för mig själv i låg ton) om
    dina gärningar,
    dina händers verk
begrundade jag (tänkte, reflekterade jag över).
Min mun talar (mumlar i låg ton) vad som är sant (fast, bestående),
    eftersom mina läppar hatar (avskyr) ondska.
Den rättfärdiges hjärta överväger [hebr. hagah – talar i låg ton; dvs. har tankemässigt gått igenom, är förberedd på] hur han ska svara,
    men de ogudaktigas mun spyr ut ondska.
Deras hjärtan överväger [hebr. hagah – talar i låg ton; dvs. planerar] ont (våldshandlingar),
    från deras mun kommer bara nedsättande (ondskefullt) tal. [Jmf Ords 15:28]
Och när de säger till dig: "Rådfråga andarna [demonerna] och familjeandarna [släktdemonerna], som piper och som muttrar, ska inte ett folk söka sin Gud (Elohim)? Ska de rådfråga de döda för de levandes räkning,
Därför ska Moab jämra sig för Moab,
    alla ska jämra sig, för Kir-Chareshets [stad i södra Moab] russinkakor ska ni sörja,
    hårt drabbade.
För så säger Herren (Jahve) till mig: "Som lejonet
    ja det unga lejonet morrar mot (lågmält begrundar – hebr. haga, se Jos 1:8; Ps 1:2) sitt byte
även om många herdar
    kallas samman mot det,
skräms det inte av deras rop
    eller ryggar undan av deras larm (skrammel med vapen),
så ska Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) komma ner [som lejonet av Juda, se Upp 5:5]
    och strida på berget Sion och på dess kullar.
Ditt hjärta ska tänka tillbaka på skräcken (det fruktansvärda ska vara ett minne blott) [du ska fråga dig själv:]
    "Var är han som skrev (räknade, förde bok) [för beskattning, militärtjänstgöring, byte, osv]?
    Var är han som vägde [guld och silver]?
    Var är han som räknade tornen [för att avlägga rapport till fienden för hur stark staden var]?"
Som en svala eller trast,
    sluddrar jag, jag stönar som en duva,
kan inte se uppåt Herre (Adonai),
    jag är betryckt, var (bli) du min trygghet.
Eftersom era händer är befläckade med blod
    och era fingrar med synd,
era läppar har talat lögn,
    er tunga har muttrat (småpratat för sig själv) ondska.
Vi brölar alla som björnar
    och jämrar oss som duvor.
Vi söker efter rätt, men det finns ingen,
    efter frälsning men den är långt borta från oss.
att överträda och förneka Herren (Jahve)
    och vända sig bort från att följa vår Gud (Elohim),
tala bedrägligt och perverst,
    föda fram och yttra falska ord från hjärtat.
Därför ska jag jämra mig över Moav, ja jag ska ropa för hela Moav, för Qircheresh män ska mitt hjärta stöna.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.