5615 – ὡσαύτως (hosautos)

likadant


Typ:
Adverb
Grekiska: ὡσαύτως (hosautos)
Uttal: ho-sow-toce
Talvärde: 2507 (800 + 200 + 1 + 400 + 300 + 800 + 6)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G5613 och an adverb från G0846
Användning: 17 ggr i NT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

likewise (13), "in like manner" (2), "even so" (1), "after the same manner" (1)

Engelsk beskrivning

In like manner, likewise.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (17 st i TR)


Matteusevangeliet (4)

Runt sjätte timmen (mitt på dagen) och nionde timmen (tretiden på eftermiddagen) gick han ut igen.
Fadern vände sig till den andra sonen som svarade: 'Ja, herre' [Ja, jag ska gå], men han gick inte.
Igen skickade han dit andra tjänare, fler än första gången, och de behandlade dem likadant. [Gud hade sänt profeter till sitt folk, bl.a. Johannes Döparen, se Matt 17:12–13.]
Den som hade fått två talenter gjorde likadant
    och de genererade en vinst på två.

Markusevangeliet (2)

Den andre [yngre brodern] gifte sig med henne och dog utan att lämna några barn efter sig, och den tredje gjorde likadant.
Men Petrus försäkrade med eftertryck (med många ord och upprepade gånger): "Om jag så måste dö med dig, ska jag aldrig, nej aldrig, förneka dig!" Samma sak sade också alla de andra lärjungarna.

Lukasevangeliet (3)

Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er (totalt förändrar ert sätt att tänka och agera) går ni alla under på samma sätt." [Siloamdammen låg i södra Jerusalem. Tornet var antagligen en del av muren. Då som nu spekulerade människorna om massakern, eller olyckan med tornet som föll, var Guds straff för specifika synder som dessa människor gjort. Jesus svarar att så är inte fallet, och riktar sig till dem som ställt frågan, och blir personlig – ni måste omvända er.]
och den tredje gifte sig med henne, och så gjorde alla sju, men de dog utan att få några barn.
På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: "Denna bägare är det nya (förnyade) förbundet i mitt blod, som utgjuts för er." [Jesus utökar betydelsen i påskmåltiden som ett förnyat förbund, se även Jer 31:31.]

Romarbrevet (1)

[Detta stycke ramas in av Andens hjälper och bön (vers 26) och Jesu vädjan för oss, se vers 34. Centralt finns Jesus som den förstfödde, se vers 29b.] På samma sätt [som både skapelsen och vi suckar, se vers 22–23] hjälper (undsätter) ju också Anden oss [när han går med och stöttar precis där det behövs] i vår svaghet (bräcklighet, skörhet). För vi vet inte (har inte vetat) exakt vad vi borde be om (hur vi lämpligast bör be). Men Anden själv [träder in och] ber (går i förbön; vädjar, medlar) för oss med outsägliga suckar [som inga ord kan uttrycka].

1 Korintierbrevet (1)

På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade:
"Denna bägare är det nya (oförstörda, bättre) förbundet i (genom) mitt blod.
Var gång ni dricker av den, gör det för att minnas mig."

1 Timoteusbrevet (4)

Kvinnorna på samma sätt,
    smyckade med anständig klädsel, med blygsamhet och gott omdöme (självdisciplin), inte med [flätade/konstfulla] håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder [som kräver stora utgifter],
Församlingstjänarna ska på samma sätt
vara värdiga respekt,
inte vara hycklare (falska),
inte missbruka vin,
inte vara ute efter pengar,
Kvinnorna [kan syfta på församlingstjänarnas hustrur eller kvinnliga församlingstjänare] ska på samma sätt vara
värdiga respekt,
inte förtala någon (ordagrant gr. diabolos – djävulens namn; dvs. någon som söndrar och splittrar och agerar djävulskt),
förståndiga [samma ord som i 1 Tim 3:2 för en församlingsledare],
nyktra
och trogna i allt. [Samma grekiska ord gyne används både för kvinna och hustru, det är sammanhanget som avgör hur det ska översättas. På frågan om en kvinna kan tjäna som församlingstjänare gör Paulus det tydligt när han skriver till de kristna i Rom. Av de nio personer han kallar medarbetare är fem av dem kvinnor, se Rom 16:3–16. Febe, som levererade brevet till Rom, var uttryckligen en församlingstjänare i staden Kenkrea, den östra hamnen i Korint, se Rom 16:1.]
På samma sätt är de goda (ärbara) gärningarna uppenbara,
    och de som inte är det kan ändå inte förbli gömda [för alltid, de blir synliga].

Titusbrevet (2)

Äldre kvinnor ska på samma sätt bete sig som det anstår de heliga, inte sprida skvaller eller missbruka vin (ordagrant: "vara slav till mycket vin"). De ska vara lärare i det som är gott,
Förmana på samma sätt de yngre männen att visa gott omdöme i allt,Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.