5614 – ὡσαννά (hosanna)

rädda oss nu, fräls oss nu, Hosianna


Typ:
Grekiska: ὡσαννά
Med latinska bokstäver:     hosanna
Fonetiskt: ho·san·nah
Ursprung: Hebreiskt ursprung 3467 och 4994
Användning: 6 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

Hosanna (6)

Engelsk beskrivning

  1. Hosanna.
  2. Be propitious.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


3
2
1
Totalt    6

Passager (6 st i TR)


Folkskaran som gick före honom, och de som gick efter honom, ropade högt (man sjöng gång på gång):
"Hosianna (rädda, fräls oss nu) Davids son!
    [Arvtagaren till Davids rike, Guds utlovade Messias.]
Välsignad (värd att prisas) är han som kommer i Herrens namn!
    [Den som Herren utvalt att vara vår kung.]
Hosianna i höjden (himlen)!" [Under påskhögtiden sjöng man från Psalm 113‑118, de så kallade Hallel-psalmerna. Här sjunger man stroferna Ps 118:25‑26, och lägger till delen "Davids son" och hyllar Jesus som Messias.]
När översteprästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet: "Hosianna Davids son!" blev de förargade
De som gick före [i följet tillsammans med dem som mötte honom från Jerusalem, se Joh 12:18] och de som följde honom [från Betfage och Betania] ropade [citerade från Ps 118:25‑26]:
"Hosianna (Herre rädda oss)!
Välsignad (prisad) är han som kommer i Herrens namn!
Välsignat är vår fader Davids rike som kommer nu!
Hosianna i höjden!"
tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom och de ropade [sjöng från Ps 118:25]:
"Hosianna (rädda, fräls, befria nu)!
Välsignad är han som kommer i Herrens namn – Israels kung." [Att vifta med palmkvistar betecknade ett varmt välkomnande. Hosianna är ursprungligen ett hebreiskt och arameiskt bönerop – här ett hyllningsrop i glädje och förväntan. Ordet har samma rot som Jesu namn på hebreiska – Yeshua.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.