5568 – ψαλμός (psalmos)

psalm


Typ:
Grekiska: ψαλμός
Med latinska bokstäver:     psalmos
Fonetiskt: psal·mos
Ursprung: Från 5567
Användning: 6 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

psalm (5), "Psalm" (2)

Engelsk beskrivning

  1. A striking, twanging.
    1. Of a striking the chords of a musical instrument.
    2. Of a pious song, a psalm.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (6 st i TR)


David själv säger ju [inspirerad av den helige Ande] i Psaltaren:
'Herren [Jahve – Gud Fadern] sade till min herre [Adonai – Guds Son, Messias]:
    Sätt dig på min högra sida,
Sedan sade han till dem: "Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna måste uppfyllas."
I Psaltarens bok står det skrivet:
'Låt hans gård bli öde,
    låt ingen bo där.' [Ps 69:26] och lite senare:
'Låt hans ämbete tas av en annan.' [Ps 109:8]
Det har Gud låtit gå helt och fullt i fullbordan för oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, precis som det står i den andra psalmen:
'Du [Jesus] är min son,
    i dag har jag fött dig.'
[Ps 2:7]
[Detta är det andra stora stycket som handlar om ordningen i gudstjänsten. I den första sektionen, 1 Kor 11:17‑34, tog Paulus upp problem kring nattvardsfirandet där några var hungriga och andra var berusade. I detta stycke tar han upp det som sägs i gudstjänsten som verkade vara kaotisk. Predikan och bön måste ske under ordnade former.] Hur ska det då vara, syskon (bröder och systrar i tron)?
Jo, när ni samlas har var och en något att ge:
    en psalm,
    en undervisning [av lärare],
    en [profetisk] uppenbarelse,
    ett tungotal och en uttydning.
Låt allt bli till uppbyggelse. [Dessa fem element visar på en delaktighet i gudstjänsten. Det verkar dock som om samlingarna har blivit onödigt långa och kontraproduktiva. Både män och kvinnor bad och profeterade, se tidigare stycket 11:4-5. Nu uppmanas både män och kvinnor att inte tala i munnen på varandra, vänta på sin tur och ibland vara tysta.]

Tala ständigt till varandra med:
    psalmer [Psaltarpsalmer, sånger baserade på bibelord],
    hymner [mänskligt komponerade lovsånger]
    och andliga sånger [kan vara en generell term för andliga sånger, eller syfta på fri sång i anden]. Sjung (prisa) och spela (slå an strängar)
    av hela ert hjärta till Herren.
    [All musik i församlingen har sin källa i hjärtat och är riktad till Herren.]
Låt den Smordes (Kristi) ord (gr. logos – i singular) rikligen bo i (hos) er, när ni
    med all vishet undervisar (lär ut; instruerar)
    
    och vägleder (förmedlar förståelse, milt varnar, förmanar) varandra;
när ni sjunger
    psalmer [bibelsånger till och om Gud],
    hymner [mänskligt komponerade lovsånger] och
    andliga sånger [generell term för andliga sånger – kan också syfta på sång i anden, se 1 Kor 14:15]
med tacksamhet i era hjärtan till Gud [över den nåd han villigt sträcker ut]. [En parallell till denna vers finns i Ef 5:18‑21, där uppmaningen är att låta sig uppfyllas av Anden. Paulus visar på vikten av Ordet och Anden i den troendes liv.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.