5548 – χρίω (chrio)

smörja


Typ:
Grekiska: χρίω
Med latinska bokstäver:     chrio
Fonetiskt: khree·o
Ursprung: troligtvis besläktat med5530 through the idea of contact
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

anoint (5)

Engelsk beskrivning

  1. To anoint.
    1. Consecrating Jesus to the Messianic office, and furnishing him with the necessary powers for its administration.
    2. Enduing Christians with the gifts of the Holy Spirit.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
2
1
1
Totalt    5

Passager (5 st i TR)"Herrens Ande är över mig, för han har smort mig
    att predika (proklamera) det glada budskapet (evangeliet)
    för de fattiga.
[Ordet evangelium betyder 'glädjebud' eller 'segerbudskap'. Ordet användes i den romerska världen om det glada budskapet kurirerna från fronten kom och läste upp i Rom efter stora segrar.] Han har sänt mig på ett uppdrag att proklamera (ropa ut) frihet
    för de fångna (tillfångatagna och bortförda)
    och syn till de blinda.
Att befria [gr. apostello – sända ut i frihet]
    de som är förtryckta (ordagrant: 'slagna i spillror', de som är under bördor, lever i misär).
Ja, det är verkligen vad som har hänt mitt ibland oss [Davids profetia har gått i uppfyllelse], här i denna stad [Jerusalem]. Både Herodes [Antipas] och Pontius Pilatus, tillsammans med hedningarna och Israels folk, förenade sig mot din helige tjänare (son) Jesus som du har smort
[Ni känner till vad som sedan hände, hur] Gud smorde Jesus från Nasaret [betonar Jesu mänskliga sida] med helig Ande och kraft (förmåga, styrka). Han vandrade omkring och gjorde gott (hjälpte människor utan krav på någon gentjänst) och framför allt botade (befriade) han alla som var under djävulens våld, för Gud var med honom. [Ordet 'våld' på grekiska är också en benämning på den slavmarknad där slavar såldes och köptes till olika herrar. Innan Jesus köpte oss fria var vi också bildligt talat på denna slavmarknad där olika demoniska krafter kunde utöva sitt våld över oss, och vi var slavar under olika herrar.]
Det är Gud som ständigt stärker både er och oss i [vår relation med] den Smorde (Messias, Kristus) (gör den mer grundad och rotad), och som har smort oss [gett oss andliga gåvor].
Du älskar rättfärdighet
    och hatar orättfärdighet.
Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja (olja av jublande glädje)
    mer än dina medbröder. [Ps 45:7‑8]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.