5404 – φοῖνιξ (phoinix)

palm


Typ:
Grekiska: φοῖνιξ
Med latinska bokstäver:     phoinix
Fonetiskt: foy·nix
Ursprung: Of uncertain derivation
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

palm tree (1), "palm" (1)

Engelsk beskrivning

A palm tree, date palm.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom och de ropade [sjöng från Ps 118:25]:
"Hosianna (rädda, fräls, befria nu)!
Välsignad är han som kommer i Herrens namn – Israels kung." [Att vifta med palmkvistar betecknade ett varmt välkomnande. Hosianna är ursprungligen ett hebreiskt och arameiskt bönerop – här ett hyllningsrop i glädje och förväntan. Ordet har samma rot som Jesu namn på hebreiska – Yeshua.]
Efter [allt] detta såg jag – och se (lägg märke till; observera) – en stor (väldig, enorm) folkskara som ingen kunde räkna, från alla folk (folkslag, etniciteter) och stammar och länder (folk, folkgrupper) och språk stående inför tronen och inför Lammet [i diminutiv form som gör att betydelsen mer blir "det älskade Lammet"], iklädda vita kläder (vita fotsida dräkter) [renhet och värdighet] och med palmblad i händerna [redo att fira segern].Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.