5256 – ὑπηρετέω (hupereteo)

tjäna


Typ:
Grekiska: ὑπηρετέω
Med latinska bokstäver:     hupereteo
Fonetiskt: hoop·ay·ret·eh·o
Ursprung: Från 5257
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

serve (1), "minister unto" (1), "minister" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To act as a rower, to row.
  2. To minister, render services.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


3
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


För när David hade tjänat Guds vilja i sin generation (tid), avsomnade han och blev begravd bland sina fäder och hans kropp förmultnade (såg förgängelsen),
Ni vet själva (har en personlig erfarenhet av) att dessa händer försörjt mina egna behov och de som var med mig. [Paulus arbetade som tältmakare i Thessalonike och Korint, se 1 Thess 2:9; Apg 18:1‑3.]
Han befallde officeren att hålla Paulus i förvar men samtidigt ge honom viss lättnad och inte hindra någon av hans vänner från att hjälpa (betjäna, assistera) honom. [Några av dessa måste varit Lukas, Aristarchus, Trofimus som reste med honom. I Caesarea bodde också evangelisten Filippus och Cornelius.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.