5179 – τύπος (tupos)

figur, form, mönsterbild


Typ:
Grekiska: τύπος
Med latinska bokstäver:     tupos
Fonetiskt: too·pos
Ursprung: Från 5180
Användning: 16 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

ensample (5), "print" (2), "figure" (2), "example" (2), "pattern" (2), "fashion" (1), "manner" (1), "form" (1)

Engelsk beskrivning

 1. The mark of a stroke or blow, print.
 2. A figure formed by a blow or impression.
  1. Of a figure or image.
  2. Of the image of the gods.
 3. Form.
  1. The teaching which embodies the sum and substance of religion and represents it to the mind, manner of writing, the contents and form of a letter.
 4. An example.
  1. In the technical sense, the pattern in conformity to which a thing must be made.
  2. In an ethical sense, a dissuasive example, a pattern of warning.
   1. Of ruinous events which serve as admonitions or warnings to others.
  3. An example to be imitated.
   1. Of men worthy of imitation.
  4. In a doctrinal sense.
   1. Of a type i.e. a person or thing prefiguring a future (Messianic) person or thing.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (16 st i TR)


Så de andra lärjungarna sade till honom: "Vi har sett (upplevt, erfarit) Herren."
    Han svarade dem: "Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer (handleder), och får sticka ner mitt finger i spikhålen, och föra in min hand i hans sida kan jag aldrig tro." [Det grekiska ordet "cheir" används både om hand och hand­led, se Apg 12:7 där bojorna föll från Petrus hand­leder. På arameiska är Tomas "Tauma" och ordet för tvilling "Taama", vilket blir en ordlek: "Tauma kallades Taama." Tomas har oförtjänt fått titeln "Tomas tvivlaren", en fras ­Bibeln aldrig använder. Tomas vill bara se samma sak som de andra lärjungarna såg, se Joh 20:20. Tomas är en realist som ställer frågor, se Joh 11:16; 14:5.]
[Nej!] Ni bar med er tältet [tabernaklet, på hebreiska sackut] för att tillbe Molok [den kananeiska guden över solen och himlen]
    och era avbilder av gudastjärnan Refan [grekisk direktöversättning av hebreiska Kevan, ett annat namn för planeten Saturnus som också tillbads av egyptierna].
Därför ska jag föra bort er i fångenskap bortom Babylon.' [Amos 5:25-27]
Våra förfäder hade vittnesbördets tält [tabernaklet, med arken] i öknen, utformat så som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild (modell, exempel) Gud visat honom.
Han skrev även ett brev med följande innehåll:
Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Adam var en förebild på den som skulle komma.
Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt.

Detta är nu varnande exempel för oss,
    för att inte vi ska vara sådana som passionerat älskar (har begär till) det onda,
    som de gjorde.
Syskon (bröder och systrar i tron), ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss.
Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien [norra Grekland där Thessalonike var huvudstad] och Achaia [södra Grekland där Korint var huvudstad och Paulus, Silvanus och Timoteus nu befann sig].
Inte så att vi inte hade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa.
Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var (fortsätt att bli) ett föredöme för de troende i
    ord och handling (uppförande, sätt att leva sitt liv),
    
    i kärlek [som är osjälvisk och utgivande],
    tro (trofasthet) och renhet. [I den här kulturen var man ung upp till 40 års ålder. Om Timoteus var omkring 15 år när Paulus tog med sig honom på sin andra resa, se Apg 16:1, var han nu i 30-årsåldern.
    Av dessa fem egenskaper är de två första yttre egenskaper som är lätta att se. Paulus ville att Timoteus skulle vara känd för att tala visa ord i stället för ogenomtänkta hetsiga ord och också leva som han lärde. De två sista egenskaperna, tro och renhet, är inte direkt synliga, utan har mer med inre karaktär att göra. Ordet tro syftar både på tron på Gud och på trofasthet i ett uppdrag. Centralt, i mitten av dessa fem egenskaper, finns den osjälviska, utgivande kärleken som drivkraft för allt en kristen gör. Det bästa sättet att visa på den rätta vägen är att leva efter den själv.]
och var själv ett föredöme i goda (ärbara) gärningar. Din undervisning ska förmedla oförfalskad sanning och värdighet.
De gör tjänst i en helgedom som bara är en kopia (prototyp, modell) och skuggbild av den [verkliga och sanna] himmelska helgedomen. För även när Mose höll på att bygga tabernaklet blev han varnad av Gud:
Se till att du gör allt efter den förebild (det mönster, den ritning)
    som du har fått se på berget. [2 Mos 25:40]
Inte som herrar över (arroganta diktatorer som trycker ner) de som anförtrotts er (som ni ansvarar över, er lott),
    var i stället föredömen för hjorden [var levande exempel på en kristen livsstil som de kan följa].Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.