5016 – ταραχή (tarache)

upprörd, rörelse


Typ:
Grekiska: ταραχή
Med latinska bokstäver:     tarache
Fonetiskt: tar·akh·ay
Ursprung: Från 5015
Användning: 2 ggr i NT

Beskrivning

Ordagrant: upprörning

Engelsk översättning (i KJV version)

trouble (1), "troubling" (1)

Engelsk beskrivning

  1. Disturbance, commotion.
  2. Metaphor, a tumult, sedition.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Folk (etniska folkgrupper) ska resa sig upp mot folk,
    och kungarike mot kungarike. Det ska bli
    jordbävningar [havsstormar, tsunamivågor] på olika platser
    och hungersnöd (matkris; skördar som slår fel).
Detta är bara förvärkar (de första födslovåndorna före en ny födelse).
[Slutet av vers 3 och hela vers 4 finns inte med i de tidigaste manuskripten: "De väntade på att vattnet skulle komma i rörelse. En ängel steg ner i dammen vid en bestämd tid och rörde upp vattnet. Den som då först steg ner i vattnet, sedan det hade satts i rörelse blev frisk, vilken sjukdom han än hade." Texten följer inte Johannes sätt att skriva. Det är troligtvis en kommentar i marginalen som råkat komma med när texten kopierats i senare handskrifter. Förklaringen kan mycket väl bygga på gamla uppgifter från den här tiden som är korrekta. Det beskriver den folktro som fanns kring dammen och förklarar mannens replik i vers 7.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.