5011 – ταπεινός (tapeinos)

ödmjuk


Typ:
Grekiska: ταπεινός
Med latinska bokstäver:     tapeinos
Fonetiskt: tap·i·nos
Ursprung: Of uncertain derivation
Användning: 8 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

of low degree (2), "humble" (2), "base" (1), "cast down" (1), "of low estate" (1), "lowly" (1)

Engelsk beskrivning

  1. Not rising far from the ground.
  2. Metaphor.
    1. As a condition, lowly, of low degree.
    2. Brought low with grief, depressed.
    3. Lowly in spirit, humble.
    4. In a bad sense, deporting one's self abjectly, deferring servilely to others.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (8 st i TR)


Ta på er mitt ok, och lär [er] av mig [bli mina lärjungar] – för jag är mild och ödmjuk i hjärtat – så ska ni (kommer ni att) finna vila (ro) [nytt mod] för era själar,
Han har störtat ned mäktiga regenter (ledare) från deras troner,
    och upphöjt dem av låg rang.
Lev i harmoni med varandra (tänk dig in i andras situation, var eniga). [Ordagrant "ha samma sinne mot varandra". Denna enhet behöver inte betyda att alla tycker exakt lika i alla småfrågor, det handlar snarare om en ömsesidig förståelse av Guds synsätt. Det handlar också om ett känslomässigt engagemang i andras liv och situation. Detta är något som både föregående vers och fortsättningen på vers 16 talar om.]Tänk inte högfärdigt (låt inte tankarna vandra i väg om din egen överlägsenhet),
    utan var delaktiga i det [personer, uppdrag, sammanhang] som är smått (har låg status i världens ögon). [Bli aldrig så stor så att du inte kan umgås med enkla människor eller engagera dig i oansenliga uppgifter och tjäna i små sammanhang. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, se Luk 6:10.] Var inte visa i era egna ögon [ha inte för stora tankar om er själva – tro inte att ni vet allt]!
Men Gud som tröstar de modlösa tröstade oss genom att Titus kom [2 Kor 2:13].
[Efter en längre undervisning om givande där han uppmanar korintierna att förnya sin iver för insamlingen till de troende i Jerusalem, tar Paulus upp sin egen roll som apostel. Paulus börjar detta stycke med auktoritet och tydlighet. Han har blivit anklagad av falska apostlar för att vara djärv när han skriver brev på avstånd, men feg väl på plats, se vers 10. Nu i brevets sista kapitel besvarar han den kritiken.] Jag, Paulus, vädjar personligen vid den Smordes (Kristi) mildhet och godhet, jag som [enligt vissa, se vers 10] är så "ödmjuk" när jag möter er ansikte mot ansikte, men "modig" när jag är långt borta [och skriver mina brev].
[Följande verser ger exempel på olika gruppers frestelser. En fattig troende frestas att fastna i att klaga över sin situation. I stället ska han glädja sig över allt Gud ger. Den rike ska inte berömma sig av sin rikedom.] Vidare, den broder [eller syster] som lever under enkla förhållanden ska berömma sig av att ha blivit upphöjd [ansetts värdig att prövas].
Men han [den helige Ande] ger oss mer och mer nåd (kraft, oförtjänt favör från Gud) [när vi vänder oss bort från vår själviskhet och övervinner ondska och avundsjuka]. Det är därför det står:
Gud står emot [gör sig redo att gå ut till strid mot] de arroganta (högmodiga),
    men ger nåd (favör) till de ödmjuka. [Ords 3:34]
På samma sätt ska ni som är yngre [unga i ålder eller tron] underordna er (inta en frivillig position av samarbete med) de äldre. [De äldre syftar troligtvis utifrån sammanhanget här på församlingens ledare – de äldste. Petrus kommer säkert ihåg den sista måltiden, hur Jesus klädde sig i ödmjukhet när han bokstavligt band en tjänares handduk kring sig och tvättade lärjungarnas fötter, se Joh 13:4.] Vidare gäller detta er alla [oavsett position]: Klä er i ödmjukhet mot varandra, för [som det står i Ords 3:34]:
"Gud själv står emot de arroganta (högmodiga, översittarna),
    men ger nåd (favör, välsignelse) till de ödmjuka".Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.