4931 – συντελέω (sunteleo)

avsluta, fullfölja, göra klart


Typ:
Grekiska: συντελέω
Med latinska bokstäver:     sunteleo
Fonetiskt: soon·tel·eh·o
Ursprung: Från 4862 och 5055
Användning: 7 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

end (4), "fulfil" (1), "finish" (1), "make" (1)

Engelsk beskrivning

 1. To end together or at the same time.
 2. To end completely.
  1. Bring to an end, finish, complete.
 3. To accomplish, bring to fulfilment.
  1. To come to pass.
 4. To effect, make, (conclude).
 5. To finish.
  1. To make an end of.
  2. To bring to an end.
  3. Destroy.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (7 st i TR)


"När ska detta ske [templets förstörelse, se vers 2]? - Vad ska bli tecknet när allt detta ska ske (fullbordas)?"
under fyrtio dagar. Där frestades han (hans karaktär prövades ständigt) av djävulen. Under dessa dagar åt han inget [på liknande sätt som Mose och Elia också fastat, se 2 Mos 34:28; 1 Kung 19:8], och när de [de fyrtio fastedagarna] var över blev han hungrig.
När djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom [temporärt] till en annan mer läglig tid.
När de sju dagarna närmade sig sitt slut, fick judarna från Asien [troligen tillresta judar från Efesos] se Paulus i templet. De hetsade upp hela folkmassan, grep tag i honom
Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden."
Men Gud förebrår dem när han säger [genom profeten Jeremia]:
Se, dagar ska komma, säger Herren,
    då jag ska sluta ett nytt (bättre) förbund (kontrakt)
    med Israels hus [de tio norra stammarna] och med Juda hus [i söder]. [Jeremia levde i en tid då israeliterna var splittrade i det norra riket, Israel, och det södra, Juda. Löftet om ett förnyat förbund handlar också om att läka såren mellan Guds folk, i Jesus finns försoning, se 2 Kor 5:19.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.