4710 – σπουδή (spoude)

hast, entusiasm


Typ:
Grekiska: σπουδή
Med latinska bokstäver:     spoude
Fonetiskt: spoo·day
Ursprung: Från 4692
Användning: 12 ggr i NT

Beskrivning

ordet menar på att man gör något med entusiasm och noggrannhet, att man lägger stor vikt vid det man gör.

Engelsk översättning (i KJV version)

diligence (5), "haste" (2), "business" (1), "care" (1), "forwardness" (1), "earnest care" (1), "carefulness" (1)

Engelsk beskrivning

  1. Haste, with haste.
  2. Earnestness, diligence.
    1. Earnestness in accomplishing, promoting, or striving after anything.
    2. To give all diligence, interest one's self most earnestly.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (12 st i TR)


På en gång skyndade hon tillbaka in till kungen och bad honom: "Jag vill att du genast ger mig Johannes Döparens huvud på ett fat."
Några dagar senare begav sig Maria i väg och skyndade (med entusiasm) till en stad i bergsbygden i Juda. [Bergsbygden i Juda sträcker sig i nordsydlig riktning från Jerusalem ner mot Hebron. Resan från Nasaret till detta område tar tre till fyra dagar till fots. Sakarias var präst i templet, men eftersom man bara tjänstgjorde fem veckor per år var det inte nödvändigt att bo i Jerusalem, så många präster bodde t.ex. i Jeriko och Hebron. Enligt kristen tradition från 500-talet är platsen Ein Kerem, sju kilometer väster om Jerusalem.]
Om det är gåvan att uppmuntra (trösta, hjälpa, komma till någons sida, förmana och leda rätt),
    ska den användas för att uppmuntra. Om det är gåvan att frikostigt dela med sig (fylla andras behov, ge gåvor),
    ska det ske uppriktigt (okomplicerat, ärligt, utan baktankar). Om det är ledarens gåva (förmågan att leda en grupp),
    ska det ske med engagemang (entusiasm, noggrannhet). Om det är barmhärtighetens gåva (visa medlidande, sympati),
    ska det göras med glädje.
Den [utgivande kärleken, se vers 9] gör att ni inte slappnar av i er iver
    när ni brinnande i anden [hela tiden] tjänar Herren,
Tänk vad mycket gott det kommit från att Gud tillät er att känna bedrövelse:
Vilken hängivenhet (iver) har det inte fört med sig bland er [till skillnad från er tidigare apati].
Vilket försvar [gr. apologia – hur de nu argumenterar mot synden].
Vilken upprördhet [över synden, och att ni tillåtit den få pågå].
Vilken fruktan [för Gud och kanske att Paulus skulle besöka dem].
Vilken längtan [efter Gud, ett besök av Paulus och att synden skulle konfronteras].
Vilken iver [efter Guds härlighet och upprättelse av syndaren].
Vilken bestraffning [gjorde upp med synden]. På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken.
När jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den man som hade gjort fel [sonen som hade ingått i ett förhållande med sin fars hustru, se 1 Kor 5:1] eller med tanke på den man som fått lida [hans far], utan för att det skulle stå klart för er inför Gud hur ivrigt (hängivet) ni bryr er om oss.
På samma sätt som ni överflödar,
    i allt:
    
    i tro [1 Kor 12:9],
    
    och tal [som tungomål, profetia, se 1 Kor 1:5]
    
    och kunskap [insikt i andliga frågor, se 1 Kor 13:2],
    med all
    
    hängivenhet [iver i att göra det som är gott]
    
    och kärlek som ni känner för oss,
    se därför till att ni också överflödar i denna nåd [finansiella gåva]. [Paulus ger räknar upp sex gåvor uppdelade i två grupper om tre:
    tro, tal, kunskap;
    hängivenhet, kärlek, nåd.
Varje grupp börjar med det grekiska ordet pas som översätts "i all" eller "med all".]
Detta säger jag inte som en befallning, utan för att pröva äktheten i er kärlek [som är osjälvisk och utgivande] när andra visar en sådan iver.
Vi tackar Gud som har väckt samma iver (entusiasm) för er i Titus hjärta.
Men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet.
Av den anledningen [löftena och relationen med Jesus som ger ära och helighet, se vers 3‑4], gör allt ni kan (ansträng er till det yttersta, gör vad ni kan) för att
förse (understödja, ikläda, kultivera) er tro
    med godhet (dygd, en hög moralisk karaktär som visar sig praktiskt),
genom godhet [att leva efter en hög moralisk standard utvecklas er]
    kunskap [den personliga erfarenheten av Jesus],
Mina dyrt älskade [vänner], trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning, fann jag det nödvändigt att skriva och mana (uppmuntra) er till att fortsätta kämpa (som en atlet kämpar i en tävling) för den tro [evangeliet, summan av den kristna trons lära, se Apg 6:7] som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.