4291 – προΐστημι (proistemi)

leda


Typ:
Grekiska: προΐστημι
Med latinska bokstäver:     proistemi
Fonetiskt: pro·is·tay·mee
Ursprung: Från 4253 och 2476
Användning: 8 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

rule (5), "maintain" (2), "be over" (1)

Engelsk beskrivning

 1. To set or place before.
  1. To set over.
  2. To be over, to superintend, preside over.
  3. To be a protector or guardian.
   1. To give aid.
  4. To care for, give attention to.
   1. Profess honest occupations.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (8 st i TR)


Om det är gåvan att uppmuntra (trösta, hjälpa, komma till någons sida, förmana och leda rätt),
    ska den användas för att uppmuntra. Om det är gåvan att frikostigt dela med sig (fylla andras behov, ge gåvor),
    ska det ske uppriktigt (okomplicerat, ärligt, utan baktankar). Om det är ledarens gåva (förmågan att leda en grupp),
    ska det ske med engagemang (entusiasm, noggrannhet). Om det är barmhärtighetens gåva (visa medlidande, sympati),
    ska det göras med glädje.
[Den första gruppen uppmaningar (vers 12‑13), av totalt fyra samlade gruppvis i vers 12‑22, handlar om församlingens förhållningssätt gentemot sina ledare.] Vi uppmanar (ber) er, kära syskon (bröder och systrar i tron): Att ni uppskattar (respekterar, ärar) dem som arbetar så hårt för er,
    de som har fått ansvaret (är satta framför er) att vägleda (förmedla förståelse, milt varna, förmana) er i Herren.
Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen [yngre barn som fortfarande bor hemma] lyder och visar all respekt.
För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?
En församlingstjänare (gr. diakonos) ska
vara en enda kvinnas man [samma uttryck som i vers 2],
ta väl hand om sina barn
    och sin familj.
De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse värda dubbel heder [tillräckligt finansiellt stöd, kanske dubbelt så mycket stöd som en änka fick, se vers 3], särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.
Detta är ett ord att lita på (trovärdigt). [Syftar på de föregående verserna, se vers 4‑7. Samma fras används totalt fem gånger i pastoralbreven, se 1 Tim 1:15; 3:1; 4:9; 2 Tim 2:11.] Jag [Paulus] vill att du [Titus] ständigt med kraft (frimodigt, uppmuntrande) inskärper det, så att de som tror på Gud ser till att sysselsätta sig med att göra goda (ärbara) gärningar. Det är gott och nyttigt för alla människor.
Även de våra måste lära sig att göra goda (ärbara) gärningar och fylla nödvändiga behov, så att de inte är utan frukt. [Paulus anger ofta titlar, som t.ex. läkaren Lukas, se Kol 4:14. Zenas nämns bara här i hela NT. Titeln, gr. nomikon, kan syfta på att han var en romersk jurist eller kunnig i Torah, se Matt 22:35; Luk 7:30. Med tanke på det rykte kretensare hade att vara lata och som Paulus håller med om, var det en nödvändig uppmaning även till de kristna på ön att göra goda gärningar, se Tit 1:12‑13.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.