4166 – ποιμήν (poimen)

herde


Typ:
Grekiska: ποιμήν
Med latinska bokstäver:     poimen
Fonetiskt: poy·mane
Ursprung: Of uncertain affinity
Användning: 18 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

shepherd (15), "Shepherd" (2), "pastor" (1)

Engelsk beskrivning

 1. A herdsman, esp. A shepherd.
  1. In the parable, he to whose care and control others have committed themselves, and whose precepts they follow.
 2. Metaphor.
  1. The presiding officer, manager, director, of any assembly: so of Christ the Head of the church.
   1. Of the overseers of the Christian assemblies.
   2. Of kings and princes.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (18 st i TR)


När han såg folkskarorna, fick han en innerlig medkänsla med dem, eftersom de var rivna (ofredade, ansatta) [av dem som skulle leda dem] och hjälplösa (slagna till marken; skingrade), som får utan herde.
Alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja mellan dem, på samma sätt som en herde skiljer fåren från getterna.
[medan de vandrade ut från Jerusalem via Kidrondalen mot Getsemane] sade Jesus till dem: "Denna natt ska ni alla komma på fall (ta anstöt, överge mig) för min skull, för det står skrivet:
Jag ska slå (dräpa) herden,
    och fåren i hjorden ska skingras.
[Jesus citerar fritt från Sak 13:7.]
När Jesus gick i land [på en plats som i normala fall skulle varit relativt öde] såg han att en stor skara väntade på honom. Han blev djupt rörd av medömkan, för de var som får utan en herde. [Senare på dagen var de 5 000 män plus kvinnor och barn, se vers 44, så redan nu är kanske flera tusen samlade där.]
    Han började undervisa dem om många saker (många olika ämnen och områden).
[medan de vandrade ut från Jerusalem via Kidrondalen mot Getsemane] sade Jesus till dem: "Ni ska alla komma på fall (ta anstöt, överge mig), för det står skrivet:
Jag ska slå (dräpa) herden,
    och fåren i hjorden ska skingras.
[Jesus citerar fritt från Sak 13:7.]
I samma område övernattade några herdar på fälten och vaktade [i skift] över sin hjord.
När så änglarna farit ifrån dem [tillbaka] till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu [på en gång] gå över [ända] bort till Betlehem och se det (det ord – gr. rhema) som Herren har låtit oss få veta!"
och alla som hörde det förundrades (häpnade) över vad herdarna berättade för dem.
Herdarna vände tillbaka [till fåren] och ärade och prisade Gud för allt de hade hört och sett, för allt var precis som det sagts till dem.
Men den som går in via grinden (dörren, porten) är fårens herde.
[Från att ha använt sig av bilden av en "grind", vers 7‑10, kallar Jesus sig nu för den "gode herden". Ordet för god, gr. kalos, betyder också underbar, älskvärd och fullt kapabel. De judiska åhörarna kände till det profetiska löftet om en herde som skulle leda folket, se Hes 34:23. Psalm 23 presenterar hur den gode herden för sina får till spirande ängar och stilla vatten – hur han föder, vaktar och beskyddar dem, se Ps 23. Jesus kallas även "den store" och "den högste" herden, se Heb 13:20; 1 Pet 5:4.] Jag är den gode (genuine, ideale) herden [mönsterbilden av en äkta herde].
    Den gode herden ger sitt liv för fåren (lägger ner hela sin själ i det som gäller fåren).
Men den som är lejd [för pengarnas skull] och inte är den herde som själv äger fåren –
    när han ser vargen komma, då lämnar (överger, släpper) han fåren och flyr,
    och vargen angriper (rycker, river) dem och skingrar dem [fårhjorden],
Jag är den gode (genuine, ideale) herden [mönsterbilden av en äkta herde]
    och jag känner (känner igen; har en personlig relation med) mina får
    och de känner (känner igen; har en personlig relation med) mig,
Jag har också andra får [hedningar, icke-judar]
    som inte är från den här fållan [Israel].
Jag måste också leda dem (driva dem; föra dem med mig),
    och de ska (kommer att) lyssna till min röst. Så ska det (de) bli en hjord och en herde.
Han gav gåvor [Jesus själv utvalde och gav människor som gåvor till församlingen]:
Några till att bli apostlar (budbärare),
och några till profeter (förkunnare, som talar inspirerade gudagivna ord om framtiden eller det förflutna),
och några till evangelister (förkunnare av evangeliet),
och några till pastorer (herdar över hans hjord)
    och lärare (instruktörer, som förklarar, lär ut logiskt och strukturerat). [Församlingen beskrivs som en kropp där Jesus är huvudet, se Ef 4:15. I den bilden finns fem ledande gåvor som har sin motsvarighet i handens fem fingrar, se 1 Kor 12:15, 21:
  - Aposteln är tummen som är den kortaste men mest rörliga, och som når alla andra fingrar för att hjälpa till på det område det behövs. - Profeten är pekfingret som pekar ut riktningen. - Evangelisten är långfingret som når längst ut. - Pastorn är ringfingret som lovat trohet till församlingen och skyddar den som en herde. - Läraren är lillfingret som ger balans åt hela handen.
Nya testamentet har fyra ställen som talar om andliga gåvor, se Rom 12:6‑8; 1 Kor 12:8‑11; 12:28‑31; 1 Pet 4:10‑11.]
Nu ska fridens Gud som i kraft av ett evigt förbunds blod har återfört fårens store Herde, vår Herre Jesus, tillbaka från de döda,
Ni var som
får som gått vilse [Jes 53:6], men nu har ni kommit tillbaka till herden som beskyddar era liv.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.