4106 – πλάνη (plane)

bedrägeri


Typ:
Grekiska: πλάνη
Med latinska bokstäver:     plane
Fonetiskt: plan·ay
Ursprung: Från 4108 (as abstractly)
Användning: 10 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

error (7), "to deceive" (1), "deceit" (1), "delusion" (1)

Engelsk beskrivning

 1. A wandering, a straying about.
  1. One led astray from the right way, roams hither and thither.
 2. Metaphor.
  1. Mental straying.
   1. Error, wrong opinion relative to morals or religion.
  2. Error which shows itself in action, a wrong mode of acting.
  3. Error, that which leads into error, deceit or fraud.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (10 st i TR)


Ge därför order om att graven bevakas under tre dagar, så att inte hans lärjungar kommer och rövar bort honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första." [Genomgående under anklagelserna mot Jesus har Matteus refererat till "översteprästerna och de äldste", men här är det "översteprästerna och fariséerna" som kommer till Pilatus. Fariséerna var med i de båda grupper som begärt ett tecken av Jesus då han hade svarat med löftet om "Jonas tecken", se Matt 12:38‑40; Matt 16:1‑4. Det är antagligen denna grupp som nu tänker tillbaka på denna förutsägelse.
    De judiska ledarna kom troligtvis till Pilatus tidigt dagen efter förberedelsedagen, efter­som han hade audiens under morgontimmarna. Förberedelsedagen syftar ofta på fredagen som är en förberedelsedag inför sabbaten som börjar på kvällen vid solnedgången. I så fall är "dagen efter" någon gång fredag kväll fram till lördag kväll, och då troligtvis morgontimmarna på sabbaten. Dock kan förberedelsedagen också syfta på Pesach den 14 Nisan eller den första dagen i det osyrade brödets högtid som är den 15 Nisan.
    För att jämföra med något vi känner till så är alltid söndag en röd dag i vår almanacka. Nationaldagen kan infalla vilken veckodag som helst och är också en röd dag. Om den infaller på lördag blir det då två röda dagar på rad, men den kan också infalla en söndag och då sammanfaller högtidsdagarna.]
På samma sätt lämnade männen det naturliga [sexuella] umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. [Tretton av de fjorton första romerska kejsarna var bisexuella. Den förste kejsaren som gifte sig med en man var Nero, som regerade 54 – 68 e.Kr. Han var den femte kejsaren och var bara 17 år när han kom till makten. När Paulus skriver detta brev i slutet på 50-talet var Nero i tjugoårsåldern. Några år senare, efter ett antal fruar och affärer, gifter Nero sig 64 e.Kr. med en man där Nero tar rollen av en brud under ceremonin. Senare gifter han sig med en ung pojke, Sporus, sedan han dödat en av sina unga älskarinnor. Det var inte ovanligt att pedofili förekom mellan slavägare och hans slavar. Den romersk-grekiska mytologin beskriver också alla möjliga former av sexuella relationer mellan människor och gudar, samma kön och även djur. Det var i denna hedniska miljö som församlingen i Rom levde. En stark kontrast till Bibelns värderingar från 3 Mos 18, där sexuella relationer utanför äktenskapet, mellan nära släktingar, med samma kön och med djur förbjuds. Att Paulus väljer att ta upp just utlevd homosexualitet kan bero på att det sätter sig upp mot självaste skapelseordningen vilket är temat här.]
Vi ska inte längre vara omogna småbarn (spädbarn, olärda) som kastas hit och dit av vågorna och blir missledda av varje vindkast i läran genom sluga människors spel som planerar (organiserar) olika sätt att sprida villfarelse.
Bakom vår uppmuntran (uppmaning, undervisning) [att ta emot evangeliet] finns inte
    lögn (villfarelse, falska läror),
    orenhet [felaktiga, orena motiv som egen vinning och makt] eller
    svek (tvivelaktiga metoder, trick, smickrande ord för att lura er).
Därför skickar Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen [att Antikrist är gud]
så ska han veta att den som återför en syndare från hans villoväg (felaktiga tankemönster, som gradvis vandrat bort från sanningen) räddar hans själ från döden och överskyler många synder [dvs. många synder förlåts som gjorts av den som blivit räddad och återupprättad]. [Se även Ords 10:12; 1 Pet 4:8.]
De talar stora och tomma ord och lockar med lössläppthet och köttsliga begär till sig [nyomvända] människor som nyss har kommit undan dem som lever i villfarelse.
Mina älskade, ni vet ju redan detta. [Ordet "prognos" kommer från gr. proginosko som översätts "ni vet ju redan detta". Guds ord ger en förvarning och "prognos" om vad som kommer att ske.] Var därför på er vakt [mot falska lärare, se kapitel 2], så att ni inte dras med i de ondas (laglösas) villfarelse och förlorar ert fäste.
Vi är från [tillhör] Gud.
Den som känner (har en nära personlig relation med) Gud
    lyssnar på oss.
Den som inte är från Gud,
    lyssnar inte på oss. Så kan vi [alltså] känna igen (skilja mellan) sanningens Ande och villfarelsens ande (den ande som förvillar och leder fel). [Vers 2‑6 ramas in med denna fras.]
Ve (uttryck för intensiv förtvivlan över) dem! [Nu följer tre exempel från GT:]
För de har gått in på Kains [ondskefulla] väg. [Kain försökte bli rättfärdig genom egna gärningar. När han blev konfronterad av Gud, mördade han sin bror i stället för att omvända sig, se 1 Mos 4.] De har kastat sig ut (hängett sig fullt ut) i Bileams villfarelse mot betalning. [Under ökenvandringen övertalades Bileam av kungen Balak att förbanna israeliterna mot betalning, se 4 Mos 22‑24; 2 Pet 2:15‑16.] De har gjort uppror som Kora och gått under. [Kora var en präst som satte sig upp mot Moses och Arons ledarskap, se 4 Mos 16:1‑33.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.