4050 – περισσεία (perisseia)

överflöd


Typ:
Grekiska: περισσεία
Med latinska bokstäver:     perisseia
Fonetiskt: per·is·si·ah
Ursprung: Från 4052
Användning: 4 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

abundance (2), "abundantly" (1), "superfluity" (1)

Engelsk beskrivning

  1. Abundance, superabundantly, superfluously.
  2. Superiority, preference, pre-eminence.
  3. Gain, profit.
  4. Residue, remains: the wickedness remaining over in a Christian from his state prior to conversion.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
2
1
Totalt    4

Passager (4 st i TR)


Om en enda mans överträdelse betydde
    att döden började regera (utöva konungsligt envälde) genom denne ende,
hur mycket mer ska inte de som blir rättfärdiga
    genom att ta emot nådens överflödande rika gåva
    få regera i livet,
    
    tack vare en enda,
    Jesus den Smorde (Messias, Kristus).
Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.
Vi vill inte berömma oss gränslöst av andras arbete. Men när er tro växer hoppas vi att vårt arbetsfält (vårt inflytande) hos er ska utvidgas kraftigt.
Ni måste själva ta beslutet att ta bort (avkläda) all er orenhet (smuts) och all överflödande ondska [hat och illvilja som bubblar upp, manifesteras och befläckar hela själen] från era liv [permanent ta bort och medvetet skjuta ondskan utom räckhåll för alltid på samma sätt som man skulle ta av sig smutsiga kläder]. Ta i ödmjukhet emot (var villiga och öppna för) Guds ord som är planterat i er och som kan frälsa (bevara, hela) era själar.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.