3980 – πειθαρχέω (peitharcheo)

lyda


Typ:
Grekiska: πειθαρχέω
Med latinska bokstäver:     peitharcheo
Fonetiskt: pi·tharkh·eh·o
Ursprung: Från en sammanslagning av 3982 och 757
Användning: 4 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

obey (2), "hearken unto" (1), "obey a magistrate" (1)

Engelsk beskrivning

To obey (a ruler or a superior).

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


3
1
Totalt    4

Passager (4 st i TR)


Då svarade Petrus och de andra apostlarna: "Vi måste lyda Gud mer än människor.
Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett till dem som lyder honom."
Ingen hade velat äta något på länge [på grund av sjösjuka och oro]. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sade: "Ni män skulle ha lytt mitt råd att inte gå ut från Kreta. Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten.
Påminn dem [ständigt – gång på gång] att underordna sig myndigheter, makthavare – att lyda överheten – att vara redo för varje god gärning. [I det längsta ska en kristen följa samhällets förordningar, men i de fall där de går emot Guds bud är det viktigare att lyda Gud än människor, se Apg 4:19; 5:29.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.