3852 – παραγγελία (paraggelia)

föreskrift, bud, befallning


Typ:
Grekiska: παραγγελία
Med latinska bokstäver:     paraggelia
Fonetiskt: par·ang·gel·ee·ah
Ursprung: Från 3853
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

commandment (2), "charge" (2), "straitly" (1)

Engelsk beskrivning

  1. Announcement, a proclaiming or giving a message to.
  2. A charge, a command.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (5 st i TR)


och sade: "Vi gav er strikta order att inte undervisa i det namnet. Trots det har ni fyllt Jerusalem med er undervisning (doktrin, lära), och nu tänker ni dra denne mannens blod över oss (göra oss skyldiga till hans död)."
När han nu fick en sådan befallning, satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. [Paulus och Silas kastas i fängelsehålorna – custodia publica. Stocken användes både för fastlåsning och tortyr. Benen kunde sträckas ut i smärtsamma positioner. Paulus glömde aldrig dessa händelser. Han skriver om dem i 2 Kor 11:23, 25.]
Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren.
Målet med befallningen (förmaningen, uppmaningen) är
    kärlek [som är osjälvisk och utgivande] ur ett rent hjärta,
    ett gott samvete
    och en uppriktig (genuin) tro.
[Paulus återkommer nu till uppmaningen att tillrättavisa falska lärare.] Detta uppdrag att befalla (förmana, uppmana) [de som lär ut falska läror, se vers 3 och 5] anförtror jag nu åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. I kraft av dem ska du kämpa den goda (ärbara) kampen,Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.