3781 – ὀφειλέτης (opheiletes)

skuld, skyldig


Typ:
Grekiska: ὀφειλέτης
Med latinska bokstäver:     opheiletes
Fonetiskt: of·i·let·ace
Ursprung: Från 3784
Användning: 7 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

debtor (5), "sinner" (1), "which owed" (1)

Engelsk beskrivning

  1. One who owes another, a debtor.
    1. One held by some obligation, bound by some duty.
    2. One who has not yet made amends to whom he has injured:.
      1. One who owes God penalty or whom God can demand punishment as something due, i.e. a sinner.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
1
3
1
Totalt    7

Passager (7 st i TR)


Och förlåt oss [lös oss från] våra skulder,
    som också vi har förlåtit dem som står i skuld till oss (ordagrant: som också vi löste våra gäldenärer).
[Att förlåta (gr. aphiemi) innebär att sända bort, släppa iväg, avstå ifrån och efterskänka. Det är Gud som förlåter först, men för att den förlåtelsen ska vara bestående, kan vi inte bära på oförrätter mot andra människor. Detta förtydligas i en kommentar direkt efter bönen i vers 14.]
När han började redovisningen, förde man till honom en man [en tjänare] som var skyldig honom 10 000 talenter. [Jesus använder det högsta använda siffervärdet och den dåtida högsta valutaenheten i sin liknelse. En talent var värd minst 6 000 denarer, där en denar motsvarade en arbetares dagslön. Skulden var alltså enorm, 60 miljoner dagslöner, vilket motsvarar flera miljarder svenska kronor. En skuld omöjlig att betala tillbaka själv!]
Eller de arton som dog när tornet i Siloam föll över dem, tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem?
Jag har skyldigheter
    både mot greker och barbarer,
    både mot lärda och olärda. [Barbarer kallades alla icke-grekiska folk. Ordet har också en nedvärderande underton av att vara ociviliserad och olärd. Paulus använder den vanliga grekiska uppdelningen mellan greker och icke-greker, för att inkludera alla hedningar. Ursprunget för det grekiska ordet barbaros är att stamma och tala obegripliga ljud. För det grekiska örat lät alla främmande språk som obegripligt babbel. Utifrån detta skapades det ljudhärmande, onomatopoetiska, ordet bar-bar som blev barbaros.]
Vi har alltså skyldigheter, syskon (bröder och systrar i tron), men inte mot vår köttsliga natur så att vi ska leva efter köttet.
Så har de bestämt, och de står också i skuld till dem. För om hedningarna har fått del i deras andliga goda, så är de också skyldiga att betjäna dem med sitt materiella goda.
Jag försäkrar er igen att den som låter sig omskäras är skyldig att fullgöra hela lagen.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.