3628 – οἰκτιρμός (oiktirmos)

nåd


Typ:
Grekiska: οἰκτιρμός
Med latinska bokstäver:     oiktirmos
Fonetiskt: oyk·tir·mos
Ursprung: Från 3627
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

mercy (5)

Engelsk beskrivning

  1. Compassion, pity, mercy.
    1. Bowels in which compassion resides, a heart of compassion.
    2. Emotions, longings, manifestations of pity.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (5 st i TR)


[Här följer två nyckelverser för kapitlet, där grunderna beskrivs för att kunna leva ett överlåtet liv som kristen.] Jag ber er (står enträget vid er sida och uppmuntrar och förmanar er) därför [på grund av Guds nåd, se Rom 11:30‑32] mina syskon (bröder och systrar i tron) vid Guds barmhärtighet (medkänsla i plural) att bära fram (ställa fram) era kroppar som ett levande (livslångt) heligt offer som behagar Gud. Detta är er äkta (ordagrant: logiska – rimliga, rationella, förnuftiga) tjänst [gudstjänst; andliga tempeltjänst]. [Våra kroppar är Guds tempel, se 1 Kor 6:19.]
[Paulus inledande hälsning utgörs av en klassisk judisk välsignelse. Dock med den skillnaden att han identifierar Gud som Jesu Fader. Gud är inte längre bara Israels Fader. Genom Jesus har alla, både jude och grek, tillgång till Fadern, se Ef 2:18. Jesus är den största välsignelse som Gud har skänkt mänskligheten, se Kol 1:12. Paulus använder det grekiska ordet paraklesis (som kan översättas uppmuntran, maning, förmaning, hjälp, mod och tröst) 29 gånger i detta brev. Bara här i inledningen (vers 3‑11) förekommer ordet hela tio gånger. Gud motiverar och ledsagar den som möter svårigheter på ett mycket personligt sätt.] Välsignad är vår Herre Jesu den Smordes (Messias, Kristi) Gud och Fader,
    barmhärtighetens Fader [som har sympati och medlidande – det grekiska ordet oiktirmos står i plural] och all uppmuntrans Gud [källan till allt mod och all tröst],
[Paulus använder nu formuleringen "om det finns" fyra gånger, inte i en ifrågasättande ton, utan i betydelsen att sporra till eftertänksamhet och vad allt han räknar upp är tänkt att generera.] Om det nu finns någon uppmuntran (uppmaning, vägledning, tröst)
    i den Smorde (Messias, Kristus),
om det finns någon tröst (uppmuntran)
    i kärleken [vänliga uppbyggande ord i den kärlek som är osjälvisk och utgivande],
om det finns någon gemenskap (delaktighet) [gemensamt mål]
    i Anden,
om det finns några ömhetskänslor [mjuka hjärtan]
    och medkänsla [plural; uttryck av barmhärtighet som leder till praktiska kärleksfulla handlingar]
[En kristen behöver klä sig i den nya människan, se vers 10. Nycklarna för goda relationer och enhet i församlingen börjar med den personliga inre djupa medkänslan.] Klä er därför som Guds utvalda, heliga (avskilda) och [högt] älskade i:
innerlig medkänsla (hjärtligt förbarmande; ordagrant: medkänslans invärtes sympatier),
vänlighet (godhet) [med mildhet som beredvilligt möter reella behov],
ödmjukhet (anspråkslöshet, måttfullhet, litenhet) [med ett sansat perspektiv på sin egen ringa betydelse],
mildhet (saktmod) [balanserad och kontrollerad styrka som är fri från hämndlystnad och bitterhet],
[och] tålamod (långmodig uthållighet),
Den som förkastar Mose undervisning (lag) ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom [enligt 5 Mos 17:6].Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.