3611 – οἰκέω (oikeo)

bo


Typ:
Grekiska: οἰκέω
Med latinska bokstäver:     oikeo
Fonetiskt: oy·keh·o
Ursprung: Från 3624
Användning: 9 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

dwell (9)

Engelsk beskrivning

To dwell in.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


5
3
1
Totalt    9

Passager (9 st i TR)


Men nu är det inte längre [mitt verkliga] jag som gör det, utan synden som bor (har en permanent boning) i mig.
För jag vet att inget gott bor i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan (intentionen) finns där, men inte förmågan att göra det som är gott.
Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig.
Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har den Smordes (Kristi) Ande tillhör inte honom.
Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte den Smorde (Messias, Kristus) från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.
[Ni är inte vilken byggnad som helst.] Vet ni inte (har ni inte insett) att ni [hela församlingen i Korint] är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?
Till de andra säger jag, inte Herren:
Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom,
    får han inte överge henne.
Om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne,
    får hon inte överge honom.
Han som ensam är odödlig och bor i ett oåtkomligt ljus,
    han som ingen människa har sett eller kan se –
honom tillhör ära och evig makt. Amen (låt det ske).Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.