3560 – νουθετέω (noutheteo)

varna


Typ:
Grekiska: νουθετέω
Med latinska bokstäver:     noutheteo
Fonetiskt: noo·thet·eh·o
Ursprung: Från samma ord som 3559
Användning: 8 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

warn (4), "admonish" (4)

Engelsk beskrivning

To admonish, warn, exhort.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (8 st i TR)


Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat vägleda (varna, förmana) var och en av er under tårar.
Mina syskon (bröder och systrar i tron), för min del är jag helt övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan vägleda (förmana, varna milt) varandra.
Jag skriver inte det här för att få er att skämmas, utan för att vägleda (förmana, milt varna) er som mina älskade barn.
Honom [inte en lära utan personen Jesus, se vers 27] predikar vi genom att vägleda (förmana, milt varna) varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att föra fram varje människa som fullkomlig i den Smorde (Messias, Kristus).
Låt den Smordes (Kristi) ord (gr. logos – i singular) rikligen bo i (hos) er, när ni
    med all vishet undervisar (lär ut; instruerar)
    
    och vägleder (förmedlar förståelse, milt varnar, förmanar) varandra;
när ni sjunger
    psalmer [bibelsånger till och om Gud],
    hymner [mänskligt komponerade lovsånger] och
    andliga sånger [generell term för andliga sånger – kan också syfta på sång i anden, se 1 Kor 14:15]
med tacksamhet i era hjärtan till Gud [över den nåd han villigt sträcker ut]. [En parallell till denna vers finns i Ef 5:18‑21, där uppmaningen är att låta sig uppfyllas av Anden. Paulus visar på vikten av Ordet och Anden i den troendes liv.]
[Den första gruppen uppmaningar (vers 12‑13), av totalt fyra samlade gruppvis i vers 12‑22, handlar om församlingens förhållningssätt gentemot sina ledare.] Vi uppmanar (ber) er, kära syskon (bröder och systrar i tron): Att ni uppskattar (respekterar, ärar) dem som arbetar så hårt för er,
    de som har fått ansvaret (är satta framför er) att vägleda (förmedla förståelse, milt varna, förmana) er i Herren.
[Den andra gruppen (vers 14‑15) gäller också alla i församlingen, som har ett ansvar att vägleda, uppmuntra och hjälpa varandra. Allt detta måste ske med tålamod.] Vi uppmanar er, kära syskon (bröder och systrar i tron): Vägled (förmedla förståelse, milt varna, förmana)
    de odisciplinerade (rebelliska, som vägrar lyda auktoriteter och inte vill underordna sig).
Uppmuntra
    de missmodiga (som tappat hoppet; har brustna hjärtan).
Hjälp (stötta)
    de svaga (bräckliga). Ha tålamod
    med alla [tappa inte hoppet även om omständigheter går emot eller du blir felaktigt behandlad av andra].
Men betrakta honom inte som en fiende, utan vägled honom (förmedla förståelse, varna honom milt) [fortfarande] som en broder.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.